Informační systémy

Přístup k technickým informacím je dnes pro každého automechanika či autotronika naprostou nutností. Pod pojmem „informační systém“ zde prezentujeme zejména databáze technických informací potřebných k diagnostice, opravám a údržbě motorových vozidel.

Poslední aktualizace článku: 16.2.2020

Takovými daty rozumíme např. technické výkresy, elektrická schémata, diagnostické postupy, předpisy výrobce, údaje o svolávacích akcích apod. Informační systémy lze z pohledu nezávislého mechanika rozdělit do dvou základních kategorií. Systémy pro autorizované servisy a pro „aftermarket“ nezávislé servisy.

OE informační systémy pro autorizované servisy

Každý výrobce automobilů nabízí svým dealerům a servisní síti vyspělé informační systémy napojené na vlastní intranet. Online prostředí dovoluje výrobci systém soustavně aktualizovat nejen o nejčastější závady, přesné postupy jejich odstranění, výrobní předpisy, technické výkresy či elektrická schémata, ale i o produktové informace, databázi náhradních dílů, neveřejné svolávací akce apod. Před „internetovou érou“ byly tyto informace distribuovány převážně v tištěné formě v podobě dílenských příruček, katalogů apod. Informační systém autorizovaného servisu může poskytovat technickou podporu, ale i sledovat průběh administrativně-servisních činností, jako např. objednávání náhradních dílů, správa zakázek, analýzy účetních obratů atd.

Blokové výjimky – zpřístupnění OE informací nezávislým servisům

Dnes je již samozřejmostí, že má každý účastník nezávislého trhu umožněn zpoplatněný přístup k technickým informacím přímo od výrobce. Nebylo tomu tak vždy. K významnějšímu omezení diskriminace nezávislých opraven, mimo jiné, v oblasti přístupu k informacím došlo díky nařízením a blokovým výjimkám Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Současnému stavu, zdůrazňuji v oblasti přístupu k informacím (uvedená nařízení mají širší přesah) o opravách a údržbě předcházeli tři zásadní regulace:

  • Směrnice 98/69/ES[1] (vozy Euro 3 a Euro 4) upravující přístup k informacím o opravách a údržbě s omezením pouze na tzv. palubní systém související s emisemi (systém OBD). Směrnice vstoupila v platnost 28. října 1998.
  • Nařízení komise (ES) č. 1400/2002[2] (o blokových výjimkách) upravující přístup ke všem informacím o opravách a údržbě. Avšak článek 26 specifikuje odepření přístupu k technickým informacím o systémech souvisejících s krádeží. Nařízení vstoupilo v platnost 1. října 2002.
  • Nařízení (ES) č. 715/2007[3] (vozy Euro 5 a Euro 6) upravující přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel. Nařizuje neomezený a standardizovaný přístup k informacím skrze internetové stránky. Požadavky týkající se přístupu k informacím byla převzata z výše uvedených předchozích nařízení. Navíc byl rozšířen přístup k technickým informacím o systémech souvisejících s krádeží, pouze přes internet. Nařízení vstoupilo v platnost dne 2. července 2007.
  • Nařízení (ES) č. 2018/858[4] (vozy Euro 5 a Euro 6) o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES. Nařízení také upravuje přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel, obdobně jako nařízení předcházející.

Podrobnosti o přístupu k OE informacím o opravách a údržbě pro osobní automobily a lehká užitková vozidla uvádím v samostatném článku OE informační systémy.

Aftermarket Informační systémy

Pro nezávislé účastníky trhu jsou k dispozici multibrandové Informační systémy nabízející rozsáhlé databáze technických dat, elektrických schémat, chybových kódů atd. Hlavní výhodou je především obrovská úspora času a peněz v porovnání s individuálním placeným vyhledáváním na serverech výrobců. Rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli aftermarket informačních systémů jsou převážně v grafickém rozhraní uživatelského prostředí, v oblasti uspořádání dat, ale např. i ve zpracování výkresů elektrických schémat. Společným znakem všech těchto systémů je zejména omezení v pokrytí vozového parku. Oproti informacím, které je možné získat přímo ze serverů výrobců je podpora mnohdy okrajová. Další nevýhodou jsou obsažené chyby a nepřesnosti. Zásadní, již zmíněnou, výhodou je samozřejmě nízká cena ročního předplatného.

Z důvodu crackování offline nosičů databází informačních systémů, se výrobci rozhodli veškerá data zpřístupňovat už jen formou online účtů s předplatným na časová období. Mezi nejznámější na českém trhu patří:

Výrobce

Náhled

Základní popis systému

WEB

Předplatné/rok

Logo HGS

HGS Data
česká lokalizace, dva přístupy pro dva nezávislé uživatele, technická data vč. schémat na 12 měsíců

13 500 Kč

Logo Autodata

AUTODATA online
česká lokalizace, jeden přístup pro jednoho uživatele, technická data vč. schémat na 12 měsíců

18 500 Kč

Logo Haynes

Haynes Pro Workshop data
česká lokalizace, čtyři přístupy pro čtyři nezávislé uživatele, technická data vč. schémat na 12 měsíců

14 800 Kč


Uvedené ceny jsou bez DPH 21% a jsou orientační, u různých distributorů se mohou lišit. Není-li uvedeno v popisu jinak, jsou licence v tabulce uváděny vč.
aktualizací na 12 měs. a přístupu k elektrickým schématům. To vše pro osobní vozidla (nikoliv trucky, trailery, busy, motocykly apod.).

Seznam zdrojů

  1. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS [online]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31998L0069>
  2. Nařízení Komise (ES) 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 smlouvy na kategorii vertikálních dohod a jednání ve vzájemných obchodech v odvětví motorových vozidel [online]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27ead822-2775-4441-b05c-0ed5759ee02b/language-cs
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32007R0715
  4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.151.01.0001.01.CES

Hlavní menu