Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

1) Úvodní ustanovení, platnost Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen VOP), upravují smluvní vztah mezi Objednatelem (dále jen „Objednatel“) a Dodavatelem Zboží nebo Vzdělávacích služeb, Online produktů, nebo technického poradenství (dále jen „Dodavatel“), kterým je společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., IČ: 24843369, DIČ: CZ24843369 (společnost je registrovaným plátcem DPH) se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563.

1.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 7. 2023.

1.3 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4 Znění těchto VOP může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.5 Právní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem se řídí rozhodnými platnými právními předpisy České republiky, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a v případech, kdy Objednatelem je Spotřebitel, zákonem č. 374/2022 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).

1.6 Kontaktní údaje Dodavatele:
a) Adresa pro doručování písemností: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika.
b) Číslo datové schránky: g5f2qez
c) Elektronický kontakt: info@autodiagnostik.cz
d) Číslo bezplatné zákaznické linky: +420 800 664 466
e) Čísla ostatních zákaznických linek: +420 235 313 119 (objednávky); +420 296 226 066 (Delphi); +420 296 181 808 (DiagAcademy)
f) Číslo Faxu: +420 227 077 970
g) Internetová adresa pro podání reklamací: https://www.autodiagnostik.cz/care/rma. Pokud preferujete písemné podání, stáhněte si prosím formulář Reklamační list a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.
h) Kontaktní formulář pro elektronický kontakt: https://www.autodiagnostik.cz/care/kontakty
ch) Kontaktní formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, podání stížnosti, podání žádosti zpracovateli osobních údajů a užití práva být zapomenut: Podání požadavku. Pokud preferujete písemné podání odstoupení od kupní smlouvy, stáhněte si prosím formulář Odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.

2) Definice důležitých pojmů

2.1 Dodavatel. Dodavatel je společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. se sídlem a kontakty uvedenými v odstavci 1.6 těchto VOP.

2.2 Portál. Portálem se rozumí webové rozhraní, tvořené souborem internetových stránek, webových aplikací např. LMS, redakčního systému a internetového obchodu, běžících na internetové doméně www.autodiagnostik.cz a jejích subdoménách (dále jen Portál). Provozovatelem Portálu je Dodavatel.

2.3 Kupní smlouva. Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním mezi Dodavatelem a Objednatelem (dále jen Kupní smlouva). Dodavatel se zavazuje Objednateli zpřístupnit Online produkt, umožnit účast na Vzdělávací službě, nebo dodat Objednateli Zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za výše uvedené kupní cenu. VOP definují Kupní smlouvu dvěma způsoby. Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem a Spotřebitelská kupní smlouva. Okamžik uzavření kupní smlouvy je definován v čl. 3 těchto VOP.

2.4 Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem. Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem je taková kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku.

2.5 Spotřebitelská kupní smlouva. Spotřebitelská kupní smlouva je taková kupní smlouva, ve které je Objednatelem spotřebitel. Dle platné legislativy ČR tj. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, je spotřebitel lépe chráněn než Objednatel, který spotřebitelem není. Pokud není Objednatelem spotřebitel, pak se nevyužijí ustanovení těchto VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. Spotřebitelskou kupní smlouvu je možné uzavřít distančním způsobem.

2.6 Objednatel. Objednatel je ten, kdo prostřednictvím Portálu uzavře Kupní smlouvu s Dodavatelem, a tím koupí Zboží, objedná technické poradenství, nebo koupí Online produkt (digitální obsah) nebo objedná Vzdělávací službu, pro sebe, nebo své zaměstnance tj. Účastníky nebo Koncové uživatele. Objednatel může být podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.), nebo Spotřebitel.

2.7 Spotřebitel. Spotřebitel je dle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu povolání.

2.8 Účastník. Účastník je fyzická osoba přímo se účastnící realizace Vzdělávací služby nebo využívající Online produkt formou elektronického Přístupu na své jméno a e-mail, udělený Dodavatelem a uhrazený Objednatelem, nebo využívá telefonické Technické poradenství s jednoznačnou Identifikací účastníka. Účastníkem může být fyzická osoba shodná či odlišná od Objednatele. Může se jednat např. o zaměstnance Objednatele nebo jím pověřenou osobu. Účastníkem může být i fyzická, právnická osoba, nebo spotřebitel, který získal přístup prostřednictvím slevového kupónu či Voucheru.

2.9 Koncový uživatel. Koncový uživatel je osoba s patřičnou kvalifikací v automobilovém, strojním nebo elektrotechnickém oboru. Koncový uživatel je současně uživatel diagnostického nástroje za účelem údržby a servisu osobních, lehkých užitkových a těžkých užitkových vozidel a motocyklů. Koncovým uživatelem může být Objednatel tzn. podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.) resp. její pověřená osoba/y či zaměstnanci, nebo Spotřebitel.

2.10 Uživatel. Uživatelem se rozumí takový návštěvník portálu, který provedl registraci bez aktivace účtu, nebo registraci s následnou aktivací, ale neobjednal žádné Zboží, Technické poradenství, nebo Online produkt, nebo neaplikoval slevový kupón, nebo voucher, na který má nárok. Uživatel je návštěvník stránek s bezplatnou registrací. I v případě, že bude Dodavatelem Uživateli udělen přístup k libovolnému Online produktu, např. k bezplatnému Online produktu, nebo Online produktu na zkoušku, nevzniká Uživateli žádný nárok na používání a přístup k Online produktu. Přístup mu může být dle uvážení Dodavatele kdykoliv pozastaven, nebo uživatelský účet zrušen viz. odstavec 10.11 těchto VOP.

2.11 Objednávka. Objednávkou se rozumí závazná objednávka konkrétního Zboží, Technického poradenství, Vzdělávací služby nebo Online produktu, uskutečněná Objednatelem v souladu s čl. 3 těchto VOP (dále jen „Objednávka“).

2.12 Vzdělávací služba. Vzdělávací službou se rozumí služba poskytovaná individuálně. Typicky se jedná např. o školení, kurz, seminář, workshop, konferenci, kongres, vzdělávací program dospělých, mimoškolní výchovu či jiný typ veřejného prezenčního, kombinovaného nebo hybridního programu pořádaného Dodavatelem (dále jen „Vzdělávací služba“).

2.13 Online produkt. Online produkt je virtuální produkt digitálního obsahu nebo služby, který je nabízen na Portále. Online produktem se rozumí např. online kurz (soubor audiovizuálního obsahu, či výukových textů), infoprodukt (soubor audiovizuálního obsahu, materiálů ke stažení, kvízů atd.), on-line streaming dat např. živý online přenos (živý stream), distanční školení prostřednictví on-line streamingových služeb, webinář, vzdělávací program dospělých a mimoškolní výchovy ve formě lektorské činnosti na zakázku prostřednictvím on-line streamingu, e-booky, skripta a studijní opory v elektronické podobě, články v blogu či jiný typ digitálního obsahu.

2.14 Zboží. Zboží jsou fyzické produkty, které jsou nabízeny v E-shopu, ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či provedení objednávky a jsou jejich předmětem.

2.15 E-shop. E-shop je webové rozhraní internetového obchodu dostupného na Portále, kde je Objednateli umožněno vyplnit objednávkový formulář (KOŠÍK, POKLADNA), kde vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, a zvolí způsob úhrady a dopravy.

2.16 Ceník. Ceník zboží a služeb představuje aktuální ceník Zboží, Technického poradenství, Online produktů a Vzdělávacích služeb ke dni uzavření Kupní smlouvy, zveřejněný prostřednictvím E-shopu a stránek jednotlivých Online produktů a stránek Technického poradenství a Vzdělávacích služeb obsahujících objednávkové formuláře, vše na Portále. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen Ceníku.

2.17 Kupní cena. Kupní cena Zboží, Technického poradenství, Online produktu, Vzdělávací služby je cenou určenou dle Ceníku, platnou v okamžiku učinění objednávky, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodání Online produktu, Vzdělávací služby nebo Zboží. U zboží kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu a je splatná dle čl. 4 těchto VOP.

2.18 Prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se rozumí především veřejná komunikační síť (např. síť Internet), elektronická pošta, neadresovaný a adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou a bez (lidské) obsluhy, rozhlas, videotelefon tj. telefon s obrazovkou.

Prostředky komunikace na dálku umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, tj. Dodavatel a Objednatel se nemusejí osobně setkat, protože kupní smlouvu uzavírají přes Portál, na základě vyplněné a odeslané objednávky Objednatelem a potvrzené přijaté objednávky Dodavatelem, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků na dálku, např. internetových komunikátorů tzn. komunikačních nástrojů, jako jsou Messenger, Skype, Viber, WhatsApp apod. (dále jen „Prostředky komunikace na dálku“).

2.19 Uživatelský účet. Schválená registrace do Uživatelského účtu představuje základní úroveň uživatelských práv v rámci používání neveřejných či vybraných zpoplatněných sekcí Portálu, např. účtu v Eshopu, bezplatných kurzů zdarma, apod. (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace do Uživatelského účtu je bezplatná.

2.20 Přístup. Přístupem se rozumí zajištění přístupu k online produktu (dále jen „Přístup“) uživateli Portálu, který má již vytvořený a funkční Uživatelský účet. Přístup k online produktu je Objednateli nebo Účastníkovi vytvořen na základě uhrazení potvrzené Objednávky, aplikace slevového kupónu nebo Voucheru. Přístup je možné udělit pouze Uživateli (Objednateli/Účastníkovi).

2.21 Znalostní test. Znalostní test má prověřit, zdali Objednatel či Účastník dosahuje požadovaných odborných znalostí pro danou úroveň Vzdělávací služby či Online produktu. Znalostní test pro konkrétní Vzdělávací službu má předem nastavenou hranici úspěšnosti, ze které jasně vyplývá, zda je služba pro Objednatele vhodná, doporučená, nedoporučená či nedostupná. Výsledky Znalostních testů slouží pro Objednatele ve většině případů jako ukazatel vhodnosti či potřeby Vzdělávací služby u Dodavatele objednat a zúčastnit se jí, popř. získat určitou výhodu.

2.22 Slevový kupón, Voucher. Slevové kupóny nebo Vouchery jsou speciální poukázky na slevu, při uskutečňování nákupu přes objednávkový systém Portálu.

2.23 Diagnostické nástroje. Diagnostickým nástrojem se rozumí hardwarové a softwarové vybavení, které je od sebe vzájemně neoddělitelné a není-li uvedeno jinak, také neprodejné. Diagnostické nástroje se zpravidla skládá z hardwarového VCI (Vehicle Communication Interface) a licencovaného softwarového vybavení, nainstalovaného do osobního počítače (dále jen „PC“), diagnostické zařízení může být i samostatnou autonomní jednotkou s integrovaným displayem a vlastní měřicí a řídicí elektronikou. Diagnostické nástroje se pomocí VCI připojí k diagnostické zásuvce vozidla a následně se připojí k PC (např. Notebooku), na platformě operačního systému, dle specifikace Výrobce Diagnostického nástroje (obvykle MS Windows). Připojení k vozidlu přes sériové rozhraní normalizovaného konektoru datové linky (diagnostické zásuvky) zpřístupní Koncovému uživateli přímý datový tok vozidla. S ohledem na rozsah poskytovaných dat datového toku lze diagnostická nástroje rozdělit do třech základních kategorií. 1) Diagnostické nástroje, umožňující navazování komunikace s palubním diagnostickým systémem vozidla (OBD), které dovoluje navazovat komunikaci v souladu s normami ISO 15031 a SAE J1979 pouze za účelem čtení informací souvisejících s emisemi. Ani v tomto případě se nejedná o nástroje určené laikům, jak vyplývá ze specifikací uvedených v bodech 3.1 až 3.8.2 dodatku 3. předpisu OSN č. 83, nicméně tímto Diagnostickým nástrojem není možné, aby běžný laik mohl narušit funkci např. bezpečnostních systémů, nebo subsystémů, majících vliv na bezpečnost (vč. bezpečnosti silničního provozu). 2) OE (Original Equipment) Diagnostické nástroje je užíváno výrobcem vozu, jeho autorizovaným dealerem nebo jeho autorizovanou opravnou. V souladu s blokovými výjimkami mohou tato diagnostická nástroje používat i nezávislé opravny, za specifických podmínek výrobce vozu (schvalovací proces, certifikáty apod.). Tato nástroje umožňují vše potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, přípravy pro technické prohlídky, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci nebo dálkovou diagnostickou podporu vozidla, které výrobce používá za účelem opravy a údržby. Laikům zpravidla výrobce vozu nezpřístupní licenci software, neboť vyžaduje prokázání odborné činnosti nebo způsobilosti. 3) Aftermarket diagnostická nástroje určená pro nezávislé opravny. Jsou vyráběna výrobci mimo síť OE a nejsou využívána autorizovanými opravnami. Tato nástroje umožňují vše potřebné pro diagnostiku, údržbu, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci nebo dálkovou diagnostickou podporu vozidla, to vše částečně nebo v omezené míře. Laici si tuto diagnostiku mohou koupit a mohou tak zasahovat do systémů a subsystémů ovlivňujících bezpečnost. Výrobci zavádějí, v rámci kybernetického zabezpečení, ochranu elektronických řídicích jednotek, pro účely omezení zpřístupnění datového toku vozidla neoprávněným osobám. Evropská komise postupně zavádí certifikaci SERMI. Pokročilá aftermarket diagnostická nástroje disponují možnostmi, jak získat bezpečnostní certifikáty, ale pouze odborně kvalifikovaným koncovým uživatelům. Pokud je Objednatelem i koncovým uživatelem laik, tak důrazně doporučujeme zvážit objednávku a používání Diagnostických nástrojů.

2.24 Technické poradenství. Technické poradenství je služba telefonické technické podpory, poskytovaná dodavatelem, dle aktuálního ceníku uvedeného na stránce objednávky technické podpory. Technická podpora je bezplatně poskytována pouze Objednatelům, kteří mají zaplacené maintenance a aktualizační poplatky u Dodavatele v souladu s podmínkami a licenčními smlouvami Výrobce a Distributora.

2.25 Identifikace účastníka. Identifikací účastníka se rozumí, že je Dodavatel schopen jednoznačně určit, že dotyčná osoba má právo na přístup k telefonickému technickému poradenství. Validace účastníka probíhá buď prostřednictvím zaregistrovaného telefonního čísla Objednatele, nebo na základě PIN kódu, který účastník použije po vyzvání při dovolání se na call centrum Dodavatele. PIN kód účastník získá k předplacené službě, nebo po objednání Technického poradenství na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené v objednávce, nebo telefonicky prostřednictvím zaměstnace Dodavatele.

2.26 Výrobce. Výrobcem se rozumí výrobce Diagnostického nástroje, které Dodavatel, jako jeho přímý smluvní Distributor, nabízí prostřednictvím portálu a eshopu.

2.27 Licence. Licencí se rozumí diagnostický softwarový produkt (dále jen „Diagnostický software“), na který se vztahuje licenční smlouva. Diagnostický software je určen k použití s příslušným diagnostickým hardware VCI, jakož i všechna související online nebo elektronická dokumentace, autorizované aktualizace nebo doplňky softwaru. Diagnostický software je chráněn autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními dohodami. Diagnostický software se neprodává; je licencován. Některé funkce Diagnostického software vyžadují platné předplatné licence. Nedodržení licenčního předplatného bude mít za následek omezení funkcí a funkčnosti Diagnostického software.

2.28 Licenční smlouva. Licenční smlouva je právním aktem mezi Objednatelem (buď fyzickou osobou nebo právnickou osobou) a společností nebo výrobcem, kterou Dodavatel zastupuje jako přímý Distributor a/nebo v zastoupení ve smyslu návazné distribuce (redistribuce/přeprodeje), tzn. že v takovém případě Dodavatel není přímým zastoupením/distributorem výrobce. Licenční smlouva, nebo dokument obsahující licenční ujednání, nebo podmínky pro užívání produktu nebo služby jsou pro Objednatele vždy závazné.

2.29 Distributor je Dodavatel, tj. společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. Dodavatel je přímým a autorizovaným distributorem produktů výrobců: Delphi (PHINIA), Hella Gutmann Solutions GmbH, DevCom spol. s r. o., SECONS s.r.o., AutoComSoft s.r.o. (dodavatel a zastoupení produtků výrobce Ross-Tech, LLC), SPVG Systems s.r.o., VCPSYSTEM® (výrobce Rafal Niechniedowicz), Hantek (Qingdao Hantek Electronic Co., Ltd.), MTPRO (výrobce Sergej Malik).

3) Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 Popis nabízeného Zboží, Online produktu nebo Vzdělávací služby za účelem Objednávky je vždy uveden na samostatné webové stránce s produktem a souvisejících stránkách, kde jsou vždy uvedeny všechny části, ze kterých se produkty skládají, komu jsou určeny, co Objednateli či Účastníkovi mohou přinést, v jakém formátu nebo rozsahu dodávky jsou poskytovány či dodávány, obsahují-li případné bonusy a v případě Online produktu a Vzdělávací služby existují-li podmínky pro účast nebo pro vstup do kurzu nebo nutnosti zakončení kurzu zkouškou. Není-li na webové stránce Online produktu uvedeno jinak, je digitální obsah vždy zpřístupněn Objednateli po uhrazení kupní ceny.

3.2 Objednatel objednává Zboží, Online produkt (digitální obsah) nebo Vzdělávací službu přes Portál. Za Objednávku se považuje jedna z následujících možností realizace objednávky Objednatelem:
a) Objednatel vloží vybraný produkt do košíku, přejde na stránku "Pokladna" a objednávku odešle stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Odesláním objednávky Objednatel strvzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s možností odstoupit od smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu, typ licence), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). Údaje uvedené v objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu.
b) Vyplnění a odeslání příslušných objednávacích a prodejních online formulářů na Portále. Objednávka probíhá obdobně jako v předchozím bodě,s tím rozdílem, že se nejedná o stránku pokladna, ale samostatný prodejní formulář.
c) Akceptací zaslané nabídky dle ustanovení § 1740 občanského zákoníku, prostřednictvím e-mailové zprávy.
d) Uzavření smlouvy distančním způsobem, tzn. např. po telefonu, dle ustanovení § 1820 až 1840 občanského zákoníku, na některém z kontaktů, uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP.
e) Zaslání písemné objednávky poštou nebo kurýrní službou na adresu uvedenou v čl. 1.6.
f) Předání a smluvení osobně.

3.3 Pokud je Objednatel fyzická osoba, a objednává jako spotřebitel, a přesto uvede v objednávce IČ, pak se tímto krokem, ve smyslu uzavření Kupní smlouvy, změní statut Objednatele ze spotřebitele na podnikatele. V takovém případě Objednatel uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel nebo právnická osoba, a nikoli jako spotřebitel.

3.4 K uzavření Kupní smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem prostřednictvím Portálu dochází v okamžiku, kdy je Objednateli doručeno přijetí objednávky Dodavatelem, respektive akceptace objednávky Objednatele, a to formou e-mailové zprávy, která bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při vytváření objednávky.

3.5 Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě individuální dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3.6 Dodavatel je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru Zboží nebo Vzdělávací služby, požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky).

3.7 Podmínkou platnosti objednávky, uskutečněné dle odstavce 3.2 a) a b), je řádné vyplnění veškerých, formulářem povinně požadovaných náležitostí, pravdivě nebo sdělení formou e-mailové zprávy. Ostatní formy objednávek, dle odstavce 3.2 c) až f), potvrdí Dodavatel na základě osobní komunikace.

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Zboží, Online produktů nebo Vzdělávacích služeb, a to:
a) Zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvené VOP.
b) S osobami, které v rámci zvolené Vzdělávací služby nedosáhly požadované hranice úspěšnosti ve Znalostním testu, je-li Znalostní test pro vzdělávací službu dostupný či vyžadován.
c) Z důvodu nedostupnosti (skladové nebo naplnění kurzu). Zboží, Online produkty a Vzdělávací služby mohou mít časově ohraničenou možnost nabídky prodeje či registrace nebo mohou být limitovány počtem Účastníků do naplnění kapacity kurzu, školení, webináře apod. Pokud se toto omezení Online produktu či Vzdělávací služby týká, pak je vždy vše uvedeno přímo na příslušné stránce či stránkách s nabídkou Online produktu, Vzdělávací služby.
d) Bez uvedení důvodu. Online produkt, Vzdělávací služba nebo Zboží, uvedené v nabídce Portálu, představuje nabídku, jež má výhradně informativní charakter a nepovažuje se bez dalšího za návrh dodat Online produkt, Vzdělávací službu nebo Zboží. Ustanovení podle § 1732 odst. 2. Občanského zákoníku se nepoužije.

3.9 Dodavatel si vyhrazuje právo stornovat jakoukoliv objednávku, ať už před či po jejím uhrazení, v případě, že Objednatel nedokáže doložit, že je oprávněn k podnikatelské činnosti v oblasti „Opravy silničních vozidel“ v souladu s živnostenským zákonem ve státě (nebo jeho alternativou k českému OZ), do kterého může Dodavatel Diagnostické nástroje dodat. V některých případech je Dodavatel vázán distribučními smlouvami a dohodami s Výrobci a dodavateli, které zastupuje. Tyto smlouvy mohou obsahovat omezení, týkající se prodeje Diagnostických nástroje, včetně nutnosti ověření Objednatele, či omezení prodeje do určitých geografických oblastí a jurisdikcí. Neuposlechnutí těchto omezení může mít za následek smluvní sankce pro Dodavatele. Toto ustanovení je navrženo tak, aby chránilo Dodavatele před možnými sankcemi, způsobenými porušením těchto distribučních smluv a dohod. Dodavatel tímto zdůrazňuje, že plní své povinnosti v rámci smluvních vztahů s Výrobci a dodavateli, a to včetně dodržování pravidel pro prodej Diagnostických nástroje. Případnou uhrazenou bezhotovostní platbu Objednatelem a připsanou na bankovní účet Dodavatele, vrátí Dodavatel zpět na bankovní účet Objednatele, v plné výši, a to bez odkladu v pracovních dnech nejpozději do 48 hod.

3.10 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory), v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, si hradí Objednatel sám.

3.11 Veškeré objednávky, realizované dle odstavce 3.2 a) až f), jsou považovány za závazné. Odesláním Objednávky vyjadřuje Objednatel souhlas s těmito VOP.

3.12 Jednotlivé Objednávky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Vzdělávací služby, Online produktu (je-li omezena kapacita nebo časový limit) nebo vyprodání zásob konkrétního Zboží. Při naplnění kapacity realizované Vzdělávací služby, Online produktu (je-li kapacita omezena) nebo vyprodání zásob konkrétního Zboží, bude Dodavatel neprodleně Objednatele informovat o nemožnosti účasti nebo poskytnutí elektronického přístupu, nebo dodání Zboží. Případné uhrazené bezhotovostní platby Objednatelem, připsané na bankovní účet Dodavatele, vrátí Dodavatel zpět na bankovní účet Objednatele, v plné výši a to bez odkladu v pracovních dnech nejpozději do 48 hod.

3.13 Objednatel Vzdělávací služby, např. prezenčního školení, souhlasí s Organizačními pokyny Vzdělávacích služeb, které upravuje čl. 15 těchto VOP.

3.14 Objednatel Vzdělávací služby, např. prezenčního školení, souhlasí se storno podmínkami Vzdělávacích služeb, které upravuje čl. 8 těchto VOP.

3.15 Objednávky Vzdělávacích služeb, nebo vybraných Online produktů, realizovaných online streamingem v reálném čase, Dodavatel přijímá nejpozději 2 pracovní dny před zahájením Vzdělávací služby nebo vybraného Online produktu. V případě přihlášení v termínu kratším je Objednateli doporučen přímý kontakt uvedený v odstavci 1.6 těchto VOP.

3.16 V rámci vybraných Vzdělávacích služeb a Online produktů může být, ještě před jejich realizací, tzn. před potvrzením objednávky, vyžadováno po Objednateli nebo jeho Účastníkovi, složení Znalostního testu písemnou či elektronickou formou, tzn. prostřednictvím Portálu. Je-li složení Znalostního testu povinné pro účast na Vzdělávací službě, nebo vytvoření Přístupu k Online produktu Dodavatelem, bude tato podmínka vždy uvedena na konkrétní stránce Online produktu nebo Vzdělávací služby.

3.17 U vybraných Vzdělávacích služeb (prezenčních školení) a Online kurzů nabízí Dodavatel, nad rámec zákonné povinnosti, 100% garanci vrácení peněz v případě nespokojenosti. V těchto případech může Dodavatel podmínit možnost nadstandardní smluvní záruky označené „100% garance vrácení peněz v případu nespokojenosti“ absolvováním Znalostního testu.

3.18 Pokud Dodavatel zjistí pochybnosti v objednávce, může Objednatele kontaktovat pro ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky Dodavateli ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána.

3.19 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, jejíž součástí je objednávka Objednatele a přijetí VOP, se uzavírá v elektronické podobě. Smlouvu Dodavatel archivuje v elektronické podobě v souladu s právním řádem České republiky.

3.20 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží SECONS s.r.o. - FCOM, FiCOM, HiCOM, BimCOM, StarCOM, PoCOM, ToCOM, RenCOM, PSACOM, TechCOM, TruckTester, OBDTester (VCI ELM-USB) a rozšiřujícící softwarové moduly „FiCOM - modul kilometry“, „FiCOM - modul piny“, „FCOM - modul kilometry“, „PSACOM modul IMMO-PIN“, která jsou Diagnostické nástroje, se vztahuje licenční smlouva Výrobce v souladu s odstavci 2.28 a 19.2 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které Výrobce použije pro aktivaci rozšiřujících softwarových licencí v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce.

3.21 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží AutoComSoft s.r.o. - VCDS MAX - Standard - HEX V2, VCDS MAX - HEX V2, VCDS Profi - HEX-NET V2, které jsou Diagnostické nástroje, se vztahuje licenční smlouva Výrobce ROSS-TECH a současně na rozšiřujícící softwarové vybavení „VIS“ se vztahuje licenční smlouva Výrobce AutoComSoft s.r.o., v souladu s odstavci 2.28 a 19.3 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které Výrobce použije pro aktivaci rozšiřujících softwarových licencí v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce. Pokud Objednatel aktivuje licenci diagnostického zařízení Hex V2 nebo HEX-NET přímo u výrobce ROSS-TECH (USA), tzn. online prostřednictvím aplikace „VCIConfig.exe“ není vrácení peněz v plné výši v rámci garance spokojenosti možné.

3.22 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží Delphi DS150/450 vč. SW licenci dle výběru a DS180/480 vč. SW licenci dle výběru, které jsou Diagnostické nástroje, se vztahuje licenční smlouva Výrobce Delphi v souladu s odstavci 2.28 a 19.4 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které Výrobce použije pro aktivaci rozšiřujících softwarových licencí v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce. Dodavatel nemůže zaručit, že pokud nemá Objednatel příslušnou kvalifikaci v oboru automotive, že mu bude ze strany výrobce umožňěno pracovat s Diagnostickým zařízením v plném rozsahu.

3.23 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs ONE vč. SW licenci dle výběru, mega macs PC vč. SW licenci dle výběru, mega macs X vč. SW licenci dle výběru, které jsou Diagnostickými nástroji, se vztahují všeobecné obchodní podmínky a licenční smlouva Výrobce Hella Gutmann Solutions GmbH v souladu s odstavci 2.28 a 19.5 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které Výrobce použije pro aktivaci rozšiřujících softwarových licencí v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce. Po aktivaci u výrobce není možné SW licenci finanční refundovat, vrátit peníze ani ji nijak reklamovat. K aktivaci zpravidla dochází po potvrzení cenové nabídky a závazné objednávce ze strany Objednatele písmně (také e-mailem), nebo telefonicky, nebo po vystavení a/nebo zaplacení zálohové faktury, nebo po uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP. Dodavatel nemůže zaručit, že pokud nemá Objednatel příslušnou kvalifikaci v oboru automotive, že mu bude ze strany výrobce umožňěno pracovat s Diagnostickým zařízením v plném rozsahu.

3.24 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží DevCom - Troodo vč. SW licenci dle výběru, TS Pro vč. SW licenci dle výběru, které jsou Diagnostickými nástroji, se vztahuje licenční smlouva Výrobce DevCom spol. s r. o. v souladu s odstavci 2.28 a 19.6 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které Výrobce použije pro aktivaci rozšiřujících softwarových licencí v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce. Po aktivaci u výrobce není možné SW licenci finanční refundovat, vrátit peníze ani ji nijak reklamovat. K aktivaci zpravidla dochází po potvrzení cenové nabídky a závazné objednávce ze strany Objednatele písmně (také e-mailem), nebo telefonicky, nebo po vystavení a/nebo zaplacení zálohové faktury, nebo po uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP.

3.25 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží VCPSYSTEM® - VCP CAN PROFESSIONAL, VCP CAN PROFESSIONAL + K-line a rozšiřujícící softwarové moduly (pluginy) „EDC 16 FLASHING“, „VIMN Video in motion manager“, „Additional Coding option ESP“, „EDC 17 FLASHING“, která jsou Diagnostické nástroje, se vztahuje aktivace licence diagnostického SW na jméno Objednatele v souladu s odstavci 2.28 a 19.7 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které použije u Výrobce pro aktivaci softwarové licence/í v souladu s nutností aktivace software na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je určen výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce.

3.26 Objednatel bere na vědomí, že na Zboží SPVG Systems s.r.o. - SPVG8.6 a/nebo SPVG8.x v sadách „“SADA SPVG, „SADA SPVG PRO“, „DIAGNOSTICKÁ SADA SPVG KEY“, „Kabel pro řešení situace ztracených klíčů (MICRONAS)“, „Kabel pro řešení situace ztracených klíčů (NEC)“ a rozšiřujícící softwarové moduly (služby) „KREDIT PRO ONLINE SLUŽBY SPVG“, která jsou Diagnostické nástroje, se vztahuje licenční smlouva Výrobce v souladu s odstavci 2.28 a 19.8 těchto VOP. Po Objednávce může Dodavatel kontaktovat Objednatele z důvodu závazného potvrzení objednávky a uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa provozovny tj. autoservisu/adresa fyzické osoby a E-mail), které použije u Výrobce pro aktivaci softwarové licence/í v souladu s licenční smlouvou na jméno Objednatele. Výrobce následně provede aktivaci licence software (dle objednávky software zvoleného Objednatelem). Software je licencován výhradně pro použití s diagnostickým nástrojem jako jedna integrovaná jednotka v souladu s licenční smlouvou. Diagnostický software není dodáván na fyzickém nosiči. Je k dispozici na zabezpečeném URL odkazu, který Objednateli přijde do E-mailové schránky uvedené v objednávce.

3.27 Dodavatel si vyhrazuje právo, ve výjimečných případech, Objednateli objednané Zboží nedodat a objednávku stornovat. Jedná se především o situaci, kdy na eshop byl omylem, zjevně chybně, uveden nestandardní údaj o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. Došlo-li k technické chybě nebo pochybení zaměstnance Dodavatele. Dodavatel se zavazuje v takovýchto případech vrátit Objednateli celou cenu, kterou uhradil na základě Kupní smlouvy.

4) Platební podmínky a úhrada Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů

4.1 Úhradu za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží, dále jen „cenu“, může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

 • Za Zboží, Vzdělávací služby nebo Online produkty bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně u Raiffeisenbank a.s.:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  Č.Ú.: 6376440001/5500
  IBAN: CZ185 5000 0000 0637 6440 001
 • Za Zboží, Vzdělávací služby nebo Online produkty bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v Euro měně u Volksbank Löbau-Zittau eG:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  IBAN: DE35 8559 0100 4558 3890 07
  BIC : GENODEF1NGS
 • Za Zboží hotovostně smluvnímu přepravci Dodavatele, v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatele v objednávce;
 • Za Online produkty, Vzdělávací služby a Zboží v hotovosti v sídle společnosti na adrese: Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika (návštěvy je nutné hlásit předem na +420 800 664 466, děkujeme).

4.2 V rámci bezhotovostní platby (na základě zálohové faktury) je Objednatel povinen uhradit cenu Zboží, Vzdělávací služby nebo Online produkt společně s uvedením variabilního symbolu platby dle čísla zálohové faktury. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele. Bezhotovostní platby bankovním převodem na účet Dodavatele na základě zálohové faktury mohou trvat 1 – 2 pracovní dny. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Objednatel do e-mailu, potvrzujícím přijetí objednávky.

4.3 Splatnost kupní ceny je v případě bezhotovostního převodu splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Jedná-li se o Vzdělávací službu pořádanou prezenční formou např. kurz, školení, seminář je Objednatel povinen provést úhradu Kupní ceny za Vzdělávací službu tak, aby byla celá její výše připsána na bankovním účtu Dodavatele nejpozději dva pracovní dny před jejím zahájením. Bez prokazatelného doložení včasné úhrady nemusí být účastníkovi umožněna účast na Vzdělávací službě.

4.4 Jedná-li se o Online produkt Webináře nebo podobného živého přenosu, je Objednatel povinen provést úhradu Kupní ceny tak, aby byla celá její výše připsána na bankovním účtu Dodavatele nejpozději v průběhu pracovního dne předcházejícímu dni konání živého přenosu webináře.

4.5 Ve vztahu k obecně závazným právním předpisům České republiky vystaví Dodavatel, na základě uhrazené Kupní ceny Objednateli, daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty (21%) a Objednatel, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví Dodavatel Objednateli po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5) Ceny Zboží, Vzdělávacích služeb, Online produktů a Technického poradenství

5.1 Není-li uvedeno jinak, jsou ceny Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů, na Portále vždy uváděny vč. DPH 21 %.

5.2 Kupní cena se hradí v korunách českých. V rámci bezhotovostní platby (na základě zálohové faktury) je možná úhrada i v Eur. Cena v Eur bude stanovena dle aktuálního denního kurzu ČNB. V případě delší doby splatnosti zálohové faktury, nebo otálení ze strany Objednatele s úhradou platby, může Dodavatel Objednateli vyčíslit dodatečný náklad a vyfakturovat dodatečně částku ve výši kurzové ztráty, která Poskytovateli vznikla z důvodu změny měnového kurzu. Popř. si Dodavatel vyhrazuje, v případě kurzové ztráty, zálohovou fakturu stornovat a vystavit novou dle aktuálního denního kurzu ČNB.

5.3 Registrovaným slovenským plátcům DPH účtujeme ceny Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů bez DPH 21%.

5.4 Dodavatel je oprávněn dodatečně vyúčtovat DPH Objednateli, který není plátcem DPH na území Evropské unie a který Vzdělávací službu, Online Produkt, nebo Zboží objednal s cenou bez DPH.

5.5 V ceně Vzdělávací služby – prezenčního školení jsou zahrnuta tištěná skripta, základní psací potřeby, občerstvení a oběd. Jsou-li součástí prezenčního školení i bonusy, jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného školení/kurzu.

5.6 V cenách prezenčních školení nebo kurzů, jsou-li zakončeny zkouškou nebo certifikací, nemusí být cena zkoušky zahrnuta. Veškeré náležitosti jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného kurzu.

5.7 Ceny uvedené na Portále vč. Eshopu jsou platné pouze v okamžiku učinění konkrétní objednávky Kupujícím a jsou tedy neměnné pouze po dobu vyplňování objednávky až do okamžiku jejího odeslání, resp. dokončení. Prodávající je oprávněn měnit nabídku Zboží, Online produktů a Vzdělávacích služeb a s nimi souvisejících cen kdykoli, kromě výše uvedeného případu.

5.8 V případě, že není uvedeno jinak, nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se Kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé výše Kupní ceny na bankovní účet Objednatele.

5.9 Kupující bere na vědomí, že konečné ceny Zboží, Online Produktů a Vzdělávacích služeb jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny české (Kč), a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů (pokud jsou vyčísleny), je vždy uveden v souhrnu objednávky Objednatele.

5.10 Ceny služeb technické podpory se řídí ceníkem technické podpory, který je dsotupný na našem portále, nebo na vyžádání na zákaznícké lince.

6) Slevy, slevové kupóny a vouchery

6.1 Slevy z cen za Zboží, Vzdělávací služby a Online produkty poskytnuté Dodavatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

6.2 Při objednávce Vzdělávacích služeb pro pět a více osob jedním Objednatelem nabízí Dodavatel slevu ve výši 5% z celkové částky bez DPH. Podmínkou uplatnění této slevy je bezhotovostní platba na bankovní účet Dodavatele na základě zálohové faktury vystavené na jeden subjekt Objednatele.

6.3 Slevové kupóny a vouchery na jednorázovou slevu 100 %, tj. slevu na Bonusový kurz za účast na Prezenčním školení, je možné použít pouze jednou a na jeden Uživatelský účet Objednatele. Kupón je nepřenosný.

6.4 Délka platnosti, četnost použití a možnosti uplatnění ostatních slevových kupónů a Voucherů jsou variabilní a přesnější informace dostane Objednatel spolu s darovaným kupónem. Zpravidla je platnost kupónu/voucheru uvedena přímo na něm.

6.5 Uplatnění slevových kupónů může být omezeno Dodavatelem zejména v případech, kdy nabude dojmu neoprávněného použití kupónu, nebo kupón pozbyl uvedenou platnost, nebo se Objednatel snaží o velkoobchodní objednávku (více kusů zboží než 1 ks).

6.6 V případě, že se na Zboží nebo Online produkt vztahuje akční cena, je taková cena platná pouze po dobu trvání akce, tj. do jejího skončení, případně do vyprodání zásob, nebo uvedeného počtu kusů Zboží, nebo zaplnění kapacity nebo časového omezení podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

6.7 Slevové kupóny se nedají kombinovat s akční nabídkou, výprodejem či bazarem. Slevové kupóny se nevztahují na bazarové Zboží.

7) Dodací podmínky

7.1 Způsob dodání zboží. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a přepravného na doručovací adresu Objednatele prostřednictvím smluvního přepravce Dodavatele. V případě, že bude nutno Zboží doručovat Objednateli opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

7.2 Způsob dodání Online produktu tj. digitálního obsahu. Přístup k Online produktu je Objednateli umožněn po uhrazení Kupní ceny. Pokyny k užívání zakoupeného digitálního obsahu jsou zaslány na elektronickou adresu Objednatele, kterou uvedl v objednávce. V e-mailu Objednatel obdrží odkaz v podobě URL adresy webové stránky, na které se buď zaregistruje, nebo potvrdí svou identitu, na základě které mu budou sděleny přístupové údaje.

7.3 Převzetí Zboží od přepravce. Při převzetí Zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Objednatel stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán, ze strany Dodavatele, zřetel.

7.4 Dodací lhůta Online produktů. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu Online produktu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem na základě zálohové faktury, bude Online produkt zpřístupněn nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Dodavatele. Přístup k Online produktu bude povolen do 48 hodin od registrace.

7.5 Dodací lhůta Zboží. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu Zboží a jeho skladové dostupnosti, která je uvedena v Eshopu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem na základě zálohové faktury, bude Zboží odesláno, není-li uvedena jiná skladová dostupnost, než skladem, nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Dodavatele. U bezhotovostní online platby prostřednictvím platební brány, platební kartou nebo rychlým online převodem bude Zboží odesláno, není-li uvedena jiná skladová dostupnost, než skladem, nejpozději do 2 pracovních dnů po provedení platby.

7.6 Náklady na dopravu Zboží. Náklady na dopravu Zboží obsahují přepravné a balné, které jsou uvedeny v průběhu uzavření objednávky v košíku. Pokud je u Zboží uvedeno „Doprava zdarma“, pak je míněna doprava v rámci České republiky.

7.7 Náklady na dopravu Online Produktu. S ohledem na charakter Online produktu nejsou účtovány náklady na jeho dopravu. Online produkty však ke své funkčnosti vyžadují funkční PC, tzn. hardwarové a softwarové vybavení s připojením k síti Internet na straně Objednatele. Off-line s Online produkty pracovat nelze. Další podrobnosti o přístupnosti Online produktů jsou uvedeny v čl. 9 těchto VOP.

7.8 Po dodání Online produktu je Objednatel povinen co nejdříve provést kontrolu funkčnosti a dostupnost digitálního obsahu tzn. Online produktu. Pokud budou zjištěny nedostatky, nemožnost přístupu apod., je nutné se obrátit na kontakty v odstavci 1.6 těchto VOP.

8) Storno podmínky Vzdělávacích služeb a vybraných Online produktů

8.1 Změny a storna objednávek prezenčních školení, seminářů, konferencí nebo vybraných Online Produktů, jako jsou webináře a distančních školení, přijímá Dodavatel pouze písemně nebo e-mailem na kontaktních adresách, uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP.

8.2 Storno poplatky. Dodavatel si nárokuje storno poplatky na základě potřeby úhrady vynaložených nákladů, spojených s fyzickou účastí na realizaci Vzdělávací služby nebo zajištění živého přenosu v případě Online produktu webináře, či distančního online školení. Přijetím těchto VOP Objednatel uznává nárok Dodavatele na storno poplatek ve výši stanovené v odstavcích 8.4 a 8.5 těchto VOP. Dodavatel má právo na úhradu storno poplatku i v případě, že Objednatel neměl v okamžiku storna potvrzené Objednávky uhrazenou Kupní cenu.

8.3 Bezplatné storno objednávky prezenčního školení, semináře, konference, nebo webináře či distančního školení Dodavatel přijímá nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu.

8.4 Pokud Objednatel provede storno objednávky (uhrazené i neuhrazené) 3 až 2 pracovní dny před zahájením příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu, bude Dodavatel účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % z celé uhrazené/neuhrazené částky.

8.5 Pokud Objednatel provede storno 1 pracovní den před zahájením, nebo přímo v den zahájení příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu, bude Dodavatel účtovat stornovací poplatek ve výši 100 % z celé uhrazené/neuhrazené částky. Stornem Dodavatel rozumí i nedostavení se ve smluvený čas Vzdělávací služby na smluvené místo konání, nebo nepřipojení se ve stanovený čas k webináři nebo distančnímu školení prostřednictvím sjednané elektronické platformy, a to bez omluvy. Dodatečná omluva se přijímá pouze ze závažných a prokazatelných důvodů.

8.6 Pokud se Objednatel nebo jeho Účastník nemůže plánované Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online Produktu zúčastnit, Dodavatel bude akceptovat vyslaného náhradníka. Objednatel souhlasí s možnými dodatečnými náklady za tisk Osvědčení o absolvování kurzu či školení na jméno a příjmení náhradníka, ve výši 80 Kč bez DPH.

8.7 V případě, že má Dodavatel dle těchto VOP právo účtovat Objednateli storno poplatek, může se v individuálních případech rozhodnout o přeložení účasti Objednatele nebo jeho Účastníka na náhradní termín stejné akce v průběhu následujících čtyř měsíců. Pokud Objednatel nevyužije tento náhradní termín, pak bude storno poplatek uplatněn Objednatelem v procentuální výši, v souladu s těmito VOP.

8.8 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data konání, místa konání či úplného zrušení Online produktu (tzn. webináře, distančního školení, online streamingu), nebo Vzdělávací služby z organizačních, nebo provozních důvodů. Jestliže Dodavatel výše uvedenou akci zruší a Objednatel má již uhrazeno, bude mu platba vrácena v plné výši. Na přání bude Objednateli nabídnut nový termín na stejné školení, kurz, webinář apod.

9) Přístupnost Online produktů a funkčnost digitálního obsahu

9.1 Přístup k Online produktu či jinému placenému digitálnímu obsahu zasílá Dodavatel pouze Objednateli na elektronickou adresu. Online produkty vyžadují k plné funkčnosti, hardwarové a aktualizované softwarové vybavení, zejména výrobcem OS podporovanou verzi operačního systému a poslední aktualizovanou verzi webového prohlížeče.

9.2 Online produkt Objednatel otevírá zpravidla v internetovém prohlížeči. Pro Online školení, kurzy, webináře apod. je nezbytné, aby byl Objednatel připojen k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení.

9.3 Dodavatel neodpovídá za nedostupnost obsahu, nebo špatnou kvalitu online streamingového videa, v případě nefunkčnosti či nízké rychlosti internetového připojení Objednatele.

9.4 Dodavatel neodpovídá za nedostupnost obsahu, nebo chyb plynoucích z používání portálu, v případě špatného nastavení webového prohlíče na straně Objednatele, např. v rámci blokace zpracování a ukládání nebo nedostatečného (i částečného) nastavení souborů cookie, náležících nebo potřebných pro běh webových stránek a jejich funkcí portálu autodiagnostik.cz.

9.5 Může se stát, že obsah Online produktu je krátkodobě dočasně nedostupný, např. z důvodu údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10) Uživatelský účet, registrace, aktivace a přístupy

10.1 Registrace do Uživatelského účtu je bezplatná a jejím uskutečněním se návštěvník nezavazuje k následnému nákupu. Provedenou registraci lze kdykoliv zrušit prostřednictvím žádosti o zrušení Uživatelského účtu a to i v případě, že Uživatelský účet nebyl aktivován.

10.2 Pro uskutečnění Objednávky Online produktu, vč. aplikace slevových kuponů a voucherů a následný přístup k Online produktu, je nutná registrace do Uživatelského účtu a jeho následná aktivace (tzv. Double opt-in ověření).

10.3 Aktivace Uživatelského účtu podléhá ověření vlastníka e-mailové adresy tzv. Double opt-in ověření. Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu Objednatelem/Uživatelem/Účastníkem uvedenou, automaticky odeslán ověřovací e-mail s žádostí o ověření e-mailové adresy prostřednictvím specifického odkazu. Po kliknutí na ověřovací odkaz na straně Objednatele/Uživatele/Účastníka dojde k aktivaci Uživatelského účtu.

10.4 Přístup k Online produktu je udělen Objednateli po registraci a aktivaci Uživatelského účtu a zaplacení kupní ceny, nebo uplatněním platného slevového kuponu nebo Voucheru. Zabezpečený přístup k digitálnímu obsahu, tzn. Online produktu, je limitován pro jednoho Objednatele nebo jednoho Účastníka. Každý přístup je validován na jméno Objednatele/Účastníka.

10.5 Uživatelský účet umožňuje Objednateli na základě registrace v Portále:
a) objednání Zboží, Online produktů nebo Vzdělávacích služeb.
b) přistupovat k Online produktům na základě uděleného Přístupu k online produktu Dodavatelem.
c) Přistupovat k nastavení Uživatelského účtu, historii aktivit apod.

10.6 Při registraci do Uživatelského účtu je Objednatel povinen uvést pravdivé a aktuální informace, které musí být při každé změně aktualizovány. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při uskutečnění objednávky jsou Dodavatelem považovány za správné a pravdivé.

10.7 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Objednatele. V případě, že dojde ze strany Objednatele/Účastníka ke zneužití přístupových údajů, např. předáním přístupů třetí osobě/osobám, bude Uživatelský účet Objednatele/Účastníka zablokován, bez náhrady vrácení peněz za objednaný Online produkt/y dostupný/é v Uživatelském účtu.

10.8 Objednatel ani Účastník není oprávněn a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

10.9 Objednatel ani Účastník není oprávněn a nesmí z portálu kopírovat jakýkoliv digitální obsah, který není určen ke stažení tzn. materiály, texty, videa, pořizovat kopie, a dále tento digitální obsah nesmí šířit.

10.10 V případě porušení povinností dle odstavců 10.6 a 10.7, tzn. v případě prokazatelného úniku digitálního obsahu nebo přístupových údajů (jména a hesla k Uživatelskému účtu), uznává Objednatel či jeho Účastník nárok Dodavatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, bezhotovostně do 14 pracovních dnů od doručení výzvy na bankovní účet Dodavatele. Přijetím těchto VOP Objednatel/Účastník souhlasí s výší smluvní pokuty.

10.11 Zrušení a omezení Uživatelského účtu. Dodavatel může omezit nebo zrušit Uživatelský účet zejména v případech, kdy:
a) Objednatel, Účastník, Uživatel (návštěvník) svůj Uživatelský účet neaktivoval prostřednictvím Double opt-in ověření.
b) Objednatel/Účastník svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než dvanáct měsíců a současně neprovedl dosud žádnou objednávku Online produktu, tzn. že nemá prostřednictvím svého Uživatelského účtu přístup k žádnému zaplacenému obsahu. V případě, že se Dodavatel rozhodne Uživatelský účet Objednateli, Účastníkovi, Uživateli omezit nebo zrušit z některého z uvedených důvodů, může, ale nemusí jej s předstihem kontaktovat přes e-mailovou adresu, uvedenou při registraci do Uživatelského účtu.
c) Objednatel/Účastník poruší své povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy a těchto VOP.
d) Objednatel/Účastník umožňuje využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
e) Objednatel/Účastník porušuje autorská práva ve vztahu k obsahu Portálu a Dodavateli.

11) Odstoupení od kupní smlouvy

11.1 Od kupní smlouvy můžete, jako Objednatel, odstoupit prostřednictvím elektronického formuláře, nebo písemně. Preferujete-li písemné podání odstoupení od kupní smlouvy, stáhněte si prosím formulář Odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.

11.2 Zákonná 14denní lhůta – Online produkt tj. digitální obsah. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele (spotřebitele), má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve 14denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy bude Objednatel (spotřebitel) kontaktovat Dodavatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 14denní lhůtě. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. V opačném případě není Online produkt předmětem reklamace a úhrada zůstane Dodavateli v celkové výši. Objednatel (spotřebitel) nemůže, dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, využije-li před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Dodavatel Objednateli (spotřebiteli) formou těchto VOP, jejichž přijetí Objednatel (spotřebitel) před potvrzením své objednávky potvrzuje.

11.3 100% garance vrácení peněz 30 dní – Vybrané Online produkty, tj. digitální obsah, označené tímto označením vyjadřují, že Dodavatel nabízí Objednateli prodloužení 14denní zákonné lhůty pro spotřebitele a rozšiřují ji o podnikatele (tj. podnikající fyzické osoby) nebo právnické osoby (např. s.r.o. nebo a. s.) na 30denní garanci spokojenosti. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele, má možnost na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy distančním způsobem ve 30denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy bude Objednatel kontaktovat Dodavatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v odstavci 1.6 těchto VOP. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 30denní lhůtě v rámci 100% garance vrácení peněz. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. Od kupní smlouvy však nemůže Objednatel odstoupit, využije-li před uplynutím 30denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Dodavatel Objednateli formou těchto VOP, jejichž přijetí Objednatel před potvrzením své objednávky potvrzuje.

11.4 Objednatel může odstoupit od Kupní smlouvy i v případě vadného plnění.

11.5 Dodavatel je oprávněn od Kupní smlouvy s Objednatelem odstoupit v případě prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a také v případě podstatného porušení povinností plynoucích z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

11.6 Je-li Objednateli spolu se Vzdělávací službou, Online produktem nebo Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Objednatel je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit Dodavateli. Veškeré dárky jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na související webové stránce Portálu uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí Zákonné 14denní lhůty či 30denní 100% garance vrácení peněz.

11.7 Objednatel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od Kupní smlouvy, přeruší-li pečetní samolepku, která brání v použití a aktivaci počítačového programu, resp. Diagnostického software. Od kupní smlouvy nelze odstoupit ani v případě, že Objednatel odsouhlasí aktivaci licence na své kontaktní údaje, nebo kontaktní údaje Koncového uživatele, které pro tyto účely uvedl Dodavateli. Po aktivaci Licence není možné odstoupit od Kupní smlouvy v plném rozsahu.

11.8 Je-li u nabízeného produktu, na příslušné internetové stránce eshopu, nebo prodejního formuláře na portále uvedeno nebo vyobrazeno „30 DNŮ GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ“, může Objednatel bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu. Tuto možnost Dodavatel umožní pouze těm Objednatelům, kteří jsou zaregistrovaní v eshopu jako podnikatelé (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.). Dodavatel se může v individuálních případech rozhodnout poskytnout tuto garanci individuálně i Spotřebiteli, pokud uzná (např. po telefonickém rozhovoru s technikem Dodavatele), že je odborníkem v autoopravárenství, automobilové diagnostice či mechatronice.

11.9 Je-li u nabízeného produktu, na příslušné internetové stránce eshopu, nebo prodejního formuláře na portále uvedeno nebo vyobrazeno „6 MĚSÍCŮ GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ“, může Objednatel bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do šesti kalendářních měsíců od data vystavení daňového dokladu. Tuto možnost Dodavatel umožní pouze těm Objednatelům, kteří jsou zaregistrovaní v eshopu jako podnikatelé (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.). Dodavatel se může v individuálních případech rozhodnout poskytnout tuto garanci individuálně i Spotřebiteli, pokud uzná (např. po telefonickém rozhovoru s technikem Dodavatele), že je odborníkem v autoopravárenství, automobilové diagnostice či mechatronice.

11.10 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktu Secons s.r.o. obsahující rozšiřujicích softwarový modul „FiCOM - modul kilometry“, nebo „FiCOM - modul piny“, nebo „FCOM - modul kilometry“ nebo „PSACOM modul IMMO-PIN“ určených pro Diagnostické nástroje, bere na vědomí, že po aktivaci licence v souladu s odstavcem 3.20, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Softwarového modulu (licence) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil.

11.11 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktů/služeb AutoComSoft s.r.o. a/nebo Ross-Tech, LLC, bere na vědomí, že po online aktivaci licence diagnostického zařízení Hex V2 nebo HEX-NET (v1/v2) u výrobce, v souladu s odstavcem 3.21 těchto „VOP“, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu, ani v rámci garance 100% spokojenosti. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši výši 3 000 Kč bez DPH. Aby Objednatel předešel tomuto storno poplatku, je ze strany výrobce Ross-Tech, LLC umožněno použít resp. otestovat Diagnostické rozhraní (HexV2 neebo HEX-NET v1/v2) bez jeho aktivace 15x. Po té se diagnostický systém zablokuje a je nutné jej buď vrátit, nebo aktivoavat u výrobce Ross-Tech, LLC online.

11.12 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktů/služeb Delphi, PHINIA, bere na vědomí, že po registraci a aktivaci u výrobce, v souladu s odstavcem 3.22 těchto „VOP“, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. K registraci a aktivaci licence zpravidla dochází po potvrzení cenové nabídky a závazné objednávce ze strany Objednatele písmně (také e-mailem), nebo telefonicky, nebo po vystavení a/nebo zaplacení zálohové faktury, nebo po uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP. Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy po registraci a aktivaci u výrobce, bude mu v rámci vrácení peněz od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Softwarové licence dle jeho výběru, resp. předplatné licence DS CARS, nebo HEAVY-DUTY vč. příslušné úrovně Delphi VTI (Delphi Direct Evolution), které si při objednávce zvolil.

11.13 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktů/služeb Hella Gutmann Solutions GmbH, bere na vědomí, že po registraci a aktivaci u výrobce, v souladu s odstavcem 3.23 těchto „VOP“, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. K registraci a aktivaci licence zpravidla dochází po potvrzení cenové nabídky a závazné objednávce ze strany Objednatele písmně (také e-mailem), nebo telefonicky, nebo po vystavení a/nebo zaplacení zálohové faktury, nebo po uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP. Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy po registraci a aktivaci u výrobce, bude mu v rámci vrácení peněz od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Softwarové licence dle jeho výběru v objednávce.

11.14 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktů/služeb DevCom spol. s r. o., bere na vědomí, že po registraci a aktivaci u výrobce, v souladu s odstavcem 3.24 těchto „VOP“, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. K registraci a aktivaci licence zpravidla dochází po potvrzení cenové nabídky a závazné objednávce ze strany Objednatele písmně (také e-mailem), nebo telefonicky, nebo po vystavení a/nebo zaplacení zálohové faktury, nebo po uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP. Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy po registraci a aktivaci u výrobce, bude mu v rámci vrácení peněz od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Softwarové licence dle jeho výběru v objednávce. V individuálních případech, je-li sjednáno jinak, je možné od kupní smlouvy odstoupit do sjednaného termínu. Zpravidla nejpozději do 30 až 180 dní. Možnosti individuálního vrácení peněz bez udání důvodů jsou uvedeny na faktuře, pokud tomu tak není, platí toto ustanovení VOP.

11.15 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktů/služeb VCPSYSTEM® (výrobce Rafal Niechniedowicz), bere na vědomí, že po registraci a aktivaci u výrobce, v souladu s odstavcem 3.25 těchto „VOP“, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. K registraci a aktivaci licence zpravidla dochází po potvrzení cenové nabídky a závazné objednávce ze strany Objednatele písmně (také e-mailem), nebo telefonicky, nebo po vystavení a/nebo zaplacení zálohové faktury, nebo po uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP. Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy po registraci a aktivaci u výrobce, bude mu v rámci vrácení peněz od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek 4 800 Kč bez DPH + výše celé ceny rozšiřujících modulů/pluginů dle jeho výběru v objednávce, tj. „EDC 16 FLASHING“, „VIMN Video in motion manager“, „Additional Coding option ESP“, „EDC 17 FLASHING“.

11.16 Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy produktů/služeb SPVG Systems s.r.o., v souladu s odstavcem 3.26 těchto „VOP“, do 14 dnů od data zakoupení, bude mu navrácena celá částka bez strorno poplatků v plné výši i přes aktivaci licence uvýrobce. V případě, že tuto lhůtu Objednatel/Koncový uživatel překročí, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. V takovém případě bude Objednateli odečten storno poplatek ve výši celé ceny Softwarové licence dle jeho výběru v objednávce, minmálně však je to 9 900 Kč bez DPH.

11.17 Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než Dodavatel obdrží Zboží, které je předmětem odstoupení od Kupní smlouvy.

11.18 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele na vrácení kupní ceny. Zpravidla se může jednat o povrchové znečištění nebo poškození Zboží, nebo nenavrácení dodaného příslušenství, nebo jeho povrchové znečištění nebo poškození.

11.19 V případech, kdy má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Dodavatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Objednatelem. V takovém případě vrátí Dodavatel Objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.

12) Reklamační řád, záruka, práva z vadného plnění

12.1 Reklamaci může Objednatel uplatnit elektronicky prostřenictvím elektronického formuláře Podání reklamace, nebo zaslat písemně. Pro písemné podání si prosím stáhněte formulář Reklamační list a zašlete nám jej v dvojím vyhotovení na adresu: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika.

12.2 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

12.3 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

12.4 Dodavatel se zaručuje, že Online produkty (digitální obsah) nebo Zboží při převzetí Objednatelem nemají vady. Je-li Objednatel Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Online produkt nebo Zboží byly vadné již při převzetí. Dále Dodavatel odpovídá za to, že se vady u Zboží nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od jeho převzetí.

12.5 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě, nebo výskytu většího počtu vad, má Objednatel právo požadovat výměnu Online produktu, nebo Zboží za nové, nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že Objednatel od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového Online produktu nebo Zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.

12.6 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud by před převzetím Online produktu nebo Zboží věděl, že mají vadu, nebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Online produktů, nebo nesprávným uchováváním či zacházením se Zbožím (tiskovinami apod.).

12.7 Pokud nabyl Objednatel dojem, že mu nebyl Online produkt (digitální obsah) dodán v dodací lhůtě, je nejprve nutné zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“ v emailové schránce na webovém rozhraní nebo v e-mailovém klientovi. Pokud nejsou odkazy s přístupy k registraci do Online produktu (digitálního obsahu) k nalezení v e-mailové schránce, uplatní Objednatel reklamaci dle těchto VOP.

12.8 Doporučujeme uplatňovat reklamace bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad. Pro urychlení reklamačního řízení přiloží/připíše Objednatel fakturu/číslo dokladu o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

12.9 Dodavatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne s Objednatelem jinak.

12.10 O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Dodavatel Objednateli písemné potvrzení buď elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu, nebo písemně na korespondeční adresu Objednatele uvedenou v písemném podání reklamace.

12.11 Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že prodávané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávané Zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Dodavatel pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá. Popř. že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku, které Dodavatel Objednateli zapůjčil před uzavřením kupní smlouvy.

12.12 V případě, že Zboží při převzetí Objednatelem není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Objednatel právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Objednatele buď výměnou Zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Objednatel před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

12.13 Dodavatel může Objednateli poskytnout, nad rámec jeho zákonných práv, z vadného plnění záruku za jakost vyšší než mu ukládá zákon. V případě, že je u Zboží na příslušné stránce eshopu nebo prodejní stránce s prodejním formulářem explicitně uvedeno nebo vyobrazeno „Tři roky záruka“, Dodavatel prodlužuje zákonnou záruku na 36 kalendářních měsíců od data vystavení daňového dokladu. Toto prodloužení záruky je však podmíněno registrací Objednatele do internetového obchodu Dodavatele a nákupem Zboží pod Identifikačním číslem (IČ) Objednatele, který je v tomto případě považován za podnikatele (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.). Dodavatel tímto zdůrazňuje, že tato nabídka prodloužení záruky je určena výhradně pro Podnikatele, nikoli pro Spotřebitele. Toto prodloužení záruky neovlivňuje zákonná práva kupujícího z vadného plnění. Dodavatel se může v individuálních případech rozhodnout poskytnout tuto záruku individuálně i Spotřebiteli, pokud uzná (např. po telefonickém rozhovoru s technikem Dodavatele), že je odborníkem v autoopravárenství, automobilové diagnostice či mechatronice.

13) Stížnosti, řešení spotřebitelských sporů a sporů

13.1 Má-li Objednatel k uzavřené Kupní smlouvě, k jejímu plnění nebo k činnostem Dodavatele stížnost, může jej kontaktovat dle odstavce 1.6 těchto VOP.

13.2 Dodavatel není, ve vztahu k Objednateli, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Objednatel (Spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.4 Dodavatel je oprávněn k prodeji Zboží, Vzdělávacích služeb a Online produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se může obrátit i na tyto orgány.

13.5 Vzniknou-li na základě této kupní smlouvy případné spory, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky. Tímto ustanovením však nejsou dotčeny případy, kdy bude mít Objednatel trvalé bydliště, vč. např. i sídla společnosti, v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

14) Místo pořádání vzdělávacích služeb a ubytování

14.1 Místo pořádání Vzdělávací služby je vždy uvedeno v popisu na webové stránce vztahující se ke konkrétní Vzdělávací službě na Portále.

14.2 Náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně Vzdělávací služby, není-li uvedeno jinak.

15) Organizační pokyny

15.1 Prezence účastníků Vzdělávací služby, např. školení prezenční formou, začíná 30 min. před jeho zahájením.

15.2 Prezence účastníků a spojení účastníků k Online kurzu, webináři apod. probíhá alespoň 20 min. před zahájením živého přenosu.

15.3 V případě webináře nebo školení pořádaného distanční formou, Dodavatel zašle s dostatečným předstihem Objednateli na e-mail informace s pokyny pro přihlášení. Po dobu online přenosu Dodavatel zajistí technickou podporu na telefonu. Číslo telefonické linky je vždy uvedeno v zaslaných pokynech.

15.4 Účastníci Vzdělávacích služeb, nebo Online produktů pořádaných formou online streamingu, mají zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy, není-li smluveno jinak.

16) Způsob ukončení kurzu, vydávání osvědčení, potvrzení o účasti

16.1 U každé Vzdělávací služby je na příslušné webové stránce uveden způsob ukončení školení, kurzu. U akreditovaných kurzů může být uvedeno více podmínek pro vydání osvědčení: prokazatelná účast, splnění vstupních podmínek, absolvování požadovaného rozsahu vzdělávání, splnění podmínek závěrečného ověření znalostí, složení závěrečné zkoušky apod. Pokud je závěrečná zkouška pevnou součástí kurzu, je objednávka kurzu považována jako závazná objednávka i za závěrečný test, pokud je účast na zkoušce hrazena samostatně.

16.2 Osvědčení o absolvování prezenční formy Vzdělávací služby je předáno osobně po ukončení akce nebo je zasláno poštou na náklady Objednatele. Dle dohody je možné Osvědčení zaslat i v elektronické podobě.

16.3 V rámci workshopů, seminářů a konferencí není automaticky vystavováno potvrzení o účasti, osvědčení. Na žádost Objednatele je možné dokument vystavit a zaslat na jeho náklady poštou.

17) Uznání práv k duševnímu vlastnictví

17.1 Objednatel/Účastník uznává, že všechna práva k duševnímu vlastnictví (včetně, nikoliv však výlučně, autorského práva, know-how, důvěrných informací, digitálního obsahu, práv týkajících se databází, ochranných známek a vzorů (registrovaných i neregistrovaných) na Portále náleží společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. nebo jejím Dodavatelům příslušných licencí. Dobré jméno firmy a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá užíváním těchto práv k duševnímu vlastnictví náležejících společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. budou náležet společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

17.2 Online produkty a Vzdělávací služby jsou chráněny autorským právem a není možné je bez písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jejich užití třetím osobám. Související materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu Objednatele nebo pověřeného Účastníka. Obsah materiálů nesmí Objednatel ani Účastník měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Dodavatele.

17.3 Objednatel, Účastník si je vědom, že koupí a používáním Online produktů, nebo jiných stránek dostupných na portále autodiagnostik.cz, mu nevznikají žádná práva na používání patentů, registrovaných značek, obchodní značek, ochranné známky, obchodních názvů a firemních log Dodavatele nebo dalších firem, které jsou na portále prezentovány, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Tato výše uvedená práva, zejména chráněné obchodní značky, ochranné známky a loga jsou vlastnictvím odpovídajících majitelů. Na stránkách portálu autodiagnostik.cz nejsou zpravidla příslušným způsobem označeny. Nepřítomnost příslušného označení však neznamená, že se jedná o nechráněný název ve smyslu příslušného práva České republiky, např. Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a mezinárodního práva.

18) Vyloučení odpovědnosti

18.1 Veškerá doporučení, návody a pokyny slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o doporučení a záleží na schopnostech Objednatele či Účastníka a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhne.

18.2 Online produkty nikdy nemohou nahradit osobní účast na prezenční formě Vzdělávacích služeb.

18.3 Dodavatel neodpovídá za možný neúspěch při používání postupů, rad a doporučení, či za případné jakékoli škody, způsobené Objednatelem na dopravních prostředcích, diagnostických nástrojů a ostatních dotčených věcech movitých, vč. škod na zdraví, na základě absolvování Online produktu nebo Vzdělávací služby.

18.4 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že se Dodavatel tímto zříká jakékoliv odpovědnosti za škody, vzniklé v důsledku nesprávného nebo neodborného použití diagnostických nástrojů. Dále se zříká veškeré odpovědnosti za profesionální výkon, odborné použití nebo nedbalost Objednatele, resp. Koncového uživatele vč. nepřímých škod nebo škod, které vznikly jako následek užívání diagnostických nástroje, jeho software nebo podpůrných služeb. Objednatel souhlasí s tím, že plně přebírá odpovědnost za jakýkoliv neodborný zásah do vozidla nebo za poskytnutí nesprávných informací o rizicích odborně kvalifikovanému koncovému uživateli. Toto zřeknutí se odpovědnosti platí v nejširším rozsahu, který je povolený platnými zákony České republiky.

19) Další práva a povinnosti smluvních stran

19.1 Objednatel tímto prohlašuje, že je odborně způsobilý pro používání objednávaných diagnostických nástrojů, nebo že objednává nástroje pro odborně kvalifikovaného Koncového uživatele. Objednatel bere na vědomí, že diagnostické zásahy (čtení a mazání pamětí závad, základní nastavení, kódování, parametrizace, flashování atd.) do dopravních prostředků, s výjimkou čtení informací, souvisejících s emisemi v souladu s normami ISO 15031 a SAE J1979, mohou provádět pouze odborně kvalifikované osoby. Objednatel výslovně souhlasí, že zakoupené Diagnostické nástroje bude použito pouze odborně kvalifikovanými osobami tj. Koncovými uživateli, a přebírá plnou odpovědnost za jakékoliv neodborné zásahy do vozidla, pokud je sám Koncovým uživatelem, nebo za předání informací o těchto rizicích odborně kvalifikovanému Koncovému uživateli, pokud je nástroj určen pro jiného Koncového uživatele. Odůvodnění: Nesprávně nebo chybně provedené diagnostické zásahy do systémů vozidla, s vlivem např. na bezpečnost, jsou velmi nebezpečné. Jedná se např. o elektroinstalaci vozu či bezpečnostní a asistenční systémy vozidel. Např. neodborně provedené základní nastavení, parametrizace, nebo kódování řídicích jednotek s vlivem na bezpečnost, jako jsou např. jednotky ABS, řídicí jednotky kódované z důvodu připojení tažného zařízení, řídicí jednotky podléhající systémům ADAS (kamerové či radarové systémy a subsystémy) apod., mohou vést k chybám a chybným funkcím těchto systémů a jejich subsystémů, nebo k jejich úplnému výpadku. Důsledkem chybné funkce systémů vozidla s vlivem na bezpečnost hrozí dopravní nehody, nejtěžší poranění osob nebo jejich usmrcení, nebo nejtěžší majetkové škody na vozidle a/nebo okolí.

19.2 Podmínky licenční smlouvy SECONS s.r.o. Ke schválení licenční smlouvy dochází před prvním spuštěním Diagnostického software ze strany Koncového uživatele. Po přečtení Licenční smlouvy bude Koncový uživatel k odsouhlasení smlouvy. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán Liceční smlouvou. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostický nástroj Dodavateli. Pokud se Objednatel rozhodne k tomuto odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci některých licencí viz čl. 3.20, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Rozšiřujícího softwarového modulu (licence „FiCOM - modul kilometry“, „FiCOM - modul piny“, „FCOM - modul kilometry“, „PSACOM modul IMMO-PIN“) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v anglickém jazyce. Odkaz na licenční smlouvu zde.

19.3 Podmínky licenční smlouvy AutoComSoft s.r.o. a Ross-Tech, LLC. Ke schválení licenční smlouvy dochází při instalaci Diagnostického software VCDS ze strany Koncového uživatele. Po přečtení Licenční smlouvy bude Koncový uživatel vyzván k odsouhlasení smlouvy. Kliknutím na tlačítko „Další“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán Liceční smlouvou. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostický nástroj Dodavateli. Pokud se Objednatel rozhodne k tomuto odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci licence viz čl. 3.21, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v českém jazyce (AutoComSoft s.r.o.) a anglickém jazyce (Ross-Tech, LLC.) pokud SW instaluje v anglické verzi. Odkaz na licenční smlouvu AutoComSoft s.r.o. zastoupení Ross-Tech, LLC. zde.

19.4 Podmínky licenční smlouvy Delphi, PHINIA. Ke schválení licenční smlouvy dochází při instalaci Diagnostického software ze strany Koncového uživatele v souladu s údaji, které poskytl Objednavatel. Po přečtení Licenční smlouvy bude Koncový uživatel v průběhu instalace vyzván k odsouhlasení smlouvy. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ nebo „OK“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán Liceční smlouvou. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostické zařízení Distributorovi společnosti Delphi, PHINIA nebo jejímu zástupci. Pokud se Objednatel rozhodne k tomuto odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci licence, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Software (licence) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v anglickém jazyce. Odkaz na licenční smlouvu zde.

19.5 Podmínky licenční smlouvy Hella Gutmann Solutions GmbH. Před prvním spuštěním Diagnostického software, tzn. po instalaci SW, je nutné odsouhlasit ze strany Koncového uživatele všeobecné obchodní podmínky společnosti Hella Gutmann Solutions GmbH, které obsahují i navazující licennční ujednání a další podmínky. Po přečtení všeobecných obchodních podmínek bude Koncový uživatel vyzván k odsouhlasení smlouvy. Kliknutím na tlačítko „ANO“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán všeobecnýcmi obchodními podmínkami a licečním ujednáním společnosti Hella Gutmann Solutions GmbH. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostický nástroj Dodavateli, nebo výrobci. Pokud se Objednatel rozhodne k tomuto odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci některých licencí viz čl. 3.23, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Software (licence) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v českém a německém jazyce. Odkaz na všeobecné obchodní podmínky Hella Gutmann Solutions GmbH zde.

19.6 Podmínky licenční smlouvy DevCom spol. s r. o. Ke schválení licenční smlouvy dochází při instalaci Diagnostického software ze strany Koncového uživatele v souladu s údaji, které poskytl Objednavateli. Po přečtení Licenční smlouvy bude Koncový uživatel v průběhu instalace vyzván k odsouhlasení smlouvy. Kliknutím na tlačítko „Ano“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán Liceční smlouvou. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostické zařízení Distributorovi nebo výrobci společnosti DevCom spol. s r. o. Pokud se Objednatel rozhodne k tomuto odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci licence, nelze od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu. Od původní kupní ceny bude odečten storno poplatek ve výši celé ceny Software (licence) dle výběru Objednatele, který si při objednávce zvolil. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v českém jazyce. Odkaz na licenční smlouvu zde.

19.7 Podmínky licenční smlouvy VCPSYSTEM® není možné vymezit, neboť Výrobce diagnostického zařízení „VCP CAN PROFESSIONAL/+Kline“ Rafal Niechniedowicz dosud nezveřejnil licenční podmínky pro používání diagnostického software VCPSYSTEM. K aktivaci licence diagnostického software na jméno Objednatele dochází po uzavření kupní smlouvy, popř. zaplacení zálohové faktury. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje, na koho bude softwarová licence aktivována. K potvrzení správnosti údajů zadaných Objednatelem Dodavateli pro účeli aktivace dochází při instalace Diagnostického software ze strany Koncového uživatele. Koncový uživatel bude v průběhu instalace vyzván k aktivaci diagnostického software. Kliknutím na tlačítka „Načíst USB klíč“ -> „Připojit“ -> „Aktivovat“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas se správností uvedených údajů. Pokud se Objednatel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy, bere na vědomí, že po aktivaci licence, nelze od kupní smlouvy odstoupit.

19.8 Podmínky licenční smlouvy SPVG Systems s.r.o. Ke schválení a udělení souhlasu s licenční smlouvou a současně se Všeobecnými obchodními podmínkami SPVG Systems s.r.o. (VOP zde) dochází při instalaci Diagnostického software ze strany Koncového uživatele v souladu s údaji, které poskytl Objednavateli. Po přečtení Licenční smlouvy bude Koncový uživatel v průběhu instalace vyzván k odsouhlasení smlouvy. Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“ a kliknutím na tlačítko „další“ Koncový uživatel potvrzuje souhlas, že bude vázán Liceční smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami SPVG Systems s.r.o. Tato forma souhlasu je ekvivalentem jeho osobního podpisu a znamená, že schvaluje Licenční smlouvu a Všeobecné obchodní podmínky SPVG Systems s.r.o. v celém rozsahu. Pokud Koncový uživatel neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy, je povinen vrátit Diagnostické zařízení Distributorovi nebo výrobci společnosti SPVG Systems s.r.o. Objednatel souhlasí se zněním licenční smlouvy v českém jazyce. Odkaz na licenční smlouvu zde.

19.9 Dodavatel nemá povinnost aktualizovat odkazy na liceční smlouvy a obchodní podmínky výrobců Diagnostických zařízení v rámci těchto VOP. Pokud si Objednatel, nebo potenciální objednatel přeje nahlédnout do linenčních podmínek před uzavřením kupní smlouvy, je nutné aby kontaktoval Dodavatele prostřednictvím kontaktního formuláře, popřípadě telefonicky a vyžádat si aktuální znení požadovaného dokumentu.

19.10 Pokud Objednatel objednává originální diagnostické zařízení (OE) doporučené a schválené výrobcem vozidel určité značky, tímto prohlašuje, že je řádně seznámen a chápe veškerá nařízení daného výrobce vozidel týkající se oprav a údržby vozidel v rámci nezávislého trhu. Objednatel dále potvrzuje, že je seznámen a chápe obsah a relevanci blokových vyjímek Evropské Komise a regulačních dokumentů Organizace spojených národů, vztahujících se na používání diagnostických zařízení na vozidlech v rámci nezávislého trhu.

20) Závěrečná ustanovení

20.1 Tyto VOP jsou Objednateli i Spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci. Všechna znění těchto VOP jsou dostupná na www.autodiagnostik.cz/care/obchodni-podminky.

20.2 Vyšší moc. Dodavatel a Objednatel nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Dodavatel a Objednatel vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Dodavatele nebo Objednatele, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků, vyplývajících z kupní smlouvy, která nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.


Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC

V Praze dne 1. ledna 2024

Aktualizace podmínek (aktuální znění): verze platná od 1. ledna 2024

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AUTODIAGNOSTIKA KLOC, S. R. O.
1) Úvodní ustanovení, platnost Obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech https://www.autodiagnostik.cz, https://focom.cz, https://f-com.cz, https://www.diagnostika-delphi.cz/eshop/, https://hantek.cz, https://mt-pro.cz, http://hantek.eu/ a http://micsig.eu/ (dále pro každý obchod jen „e-shop").

1.2 Provozovatelem internetových obchodů uvedených v bodě 1.1 je obchodní společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, IČ: 24843369 (dále jen „prodávající“). Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu nebo učinila objednávku pomocí formuláře na stránkách E-shopu. Kupujícím se dále rozumí fyzická či právnická osoba, která zboží využívá v souladu s přiloženou dokumentací, je obeznámena s fungováním typologicky podobných výrobků a právě kvůli jejich jedinečným vlastnostem provádí jejich objednávku (dále jen „kupující“). Kupující je obeznámen s tím, že objednává zboží, které vyžaduje odborné znalosti při manipulaci s ním a prohlašuje, že tyto odborné vlastnosti splňuje. Odbornými znalostmi se rozumí alespoň vyučení v oboru autoopravárenství, střední vzdělání technického směru či vyšší vzdělání se zaměření na elektrotechniku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující provádí nákup či objednávku v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou k dispozici v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) Pojmy

2.1 Pojmy začínající velkým písmenem mají v Obchodních podmínkách následující význam:

a) „E-shop" znamená webové rozhraní obchodů dostupné na odkazech uvedených v bodě 1.1, které umožňují kupujícímu vyplnit objednávku prostřednictvím formuláře a zaslat ji pomocí internetu prodávajícímu;
b) „Ceník" představuje aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy zveřejněný prostřednictvím E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen Ceníku;
c) „Kupní cena" je cenou určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění objednávky, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodání Zboží. Nezahrnuje náklady na dopravu a je splatná dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek;
d) „Zboží" znamená produkty, které jsou uvedeny v E-shopu ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či provedení objednávky a jsou jejich předmětem;
e) „Kupní smlouva" znamená smlouvu uzavřenou v souladu s §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník");
f) „Dokumentace ke zboží" zahrnuje průvodní materiály - návody k instalaci/montáži, technické parametry, bezpečnostní listy apod., které se týkají Zboží;
g) „Uživatelský účet" umožňuje kupujícímu na základě registrace v E-shopu objednání Zboží. Při registraci je kupující povinen uvést pravdivé a aktuální informace, které musí být při každé změně aktualizovány. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu a při objednání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj Uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Prodávající může nevyhovět žádosti o velkoobchodní registraci a může zrušit Uživatelský účet, který byl založen za tímto účelem. Podmínkou pro založení velkoobchodního účtu je nejprve založení Uživatelského účtu se současným zasláním žádosti o vekoobchodní regitraci přes kontaktní formulář společnosti nebo na adresu pro doručování viz. bod 10. Velkoobchodní registrace podléhá schválení. Prodávající může v rámci schvalovacího procesu velkoobchodní registrace požadovat vyplnění registračního dotazníku, který doručí žadateli/kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeným psaním na adresu uvedenou ve standardní registraci Uživatelského účtu založeného žadatelem/kupujícím. Kupující může využít „Právo být zapomenut" a sám přímo z uživatelského účtu nevratně uživatelský účet smazat.

3) Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář v E-shopu, kde vyplní zejména informaci o objednávaném Zboží, způsobu úhrady Kupní ceny, způsobu doručení a případnou informaci o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále jen „objednávka"). Objednávku může kupující rovněž provést telefonicky na některém z kontaktů, uvedených v E-shopu či na základě vyžádané cenové nabídky poskytnuté prodávajícím.

3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zejména má možnost z virtuálního košíku jednotlivé položky odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce (např. množství a druh zboží, kontaktní údaje apod.). Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.3 Objednávka je odeslána prodávajícímu stisknutím tlačítka „OBJEDNAT". Odesláním objednávky kupující strvzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s možností odstoupit od smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

3.4 Prodávající po obdržení objednávky neprodleně toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je kupujícímu zasláno prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si hradí kupující sám.

4) Kupní cena a Platební podmínky

4.1 Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  Č.Ú.: 6376440001/5500
  IBAN: CZ185 5000 0000 0637 6440 001
 • bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v Euro měně:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  IBAN: DE35 8559 0100 4558 3890 07
  BIC : GENODEF1NGS

4.2 Společně s Kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3 V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 7. dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6 Slevové kupóny jsou speciální poukázky na slevu při uskutečňování nákupu přes internetový obchod prodávajícího. Kupóny rozlišujeme do dvou skupin podle formy uplatňované slevy.

 • Kupóny Silver, Gold, Platinum a Diamond určují slevu v procentech ze základní ceny Zboží bez DPH tj. cena před všemi slevami.
 • Kupóny s označením Best off, Excelent, Premium, Super, Extra, Benefit, Profit, Special vyjadřují slevu v korunách ze základní ceny Zboží bez DPH.

  Délka platnosti, četnost použití a možnosti uplatnění kupónu jsou variabilní a přesnější informace dostane kupující spolu s darovaným kupónem prostřednictvím elektronické pošty, nebo na doručovací adresu. Uplatnění slevových kupónů může být omezeno prodávajícím v následujících případech:
  a) pokud prodávající nabude dojmu neoprávněného použití kupónu kupujícím.
  b) pokud se kupující snaží o velkoobchodní objednávky
  c) bez udání důvodů.
  Jednotlivé kupóny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat ani za předpokladu, že dojde v systému k chybě a objednávka bude dokončena. V takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. Slevové kupóny nejdou použít v zákaznických účtech založených v rámci velkoobchodního styku. Slevové kupóny se nedají kombinovat s akční nabídkou, výprodejem či bazarem. Slevové kupóny se nevztahují na bazarové Zboží. Slevové kupóny mohou být vystaveny pro konkrétní Zboží, aniž by bylo z kupónu zřejmé, na které Zboží se sleva vztahuje, nicméně při darování prodávající kupujícímu sdělí, na které Zboží se sleva vztahuje. Slevové kupóny na jednorázovou slevu je možné použít pouze jednou a jsou určeny pouze pro kupující se založeným Uživatelským účtem. Platnost jednorázových kupónů s globální platností, tj. s platností pro všechny uživatele vč. kupujících bez založených Uživatelských účtů, může být omezena nebo ukončena prodávajícím bez udání důvodů. Je-li na kupónu uvedeno např. “minimální objednávka 1000“ pak je čerpání slevy podmíněno minimální výší objednávky 1000 Kč bez DPH. Slevové kupóny nejsou přenosné a není dovoleno předávat kupón třetí osobě.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zakoupeného Zboží. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8 Prodávající je oprávněn dodatečně vyúčtovat DPH kupujícímu, který není plátcem DPH na území Evropské unie a který zboží objednal s cenou bez DPH.

5) Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14. dnů od převzetí Zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vyjma případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, a to bez uvedení důvodu a bez sankce.

5.2 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14. dnů (nevztahuje-li se na produkt prodloužení zákonné lhůty) od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího a mělo by obsahovat číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro navrácení Kupní ceny, jméno a kontakt kupujícího. Kupující může využít online systém, prostřednictvím kterého může ohlásit, že se rozhodl pro vrácení Zboží v zákonné či prodloužené lhůtě v souladu s body 5.7, 5.8 a 5.9. Datum zadání požadavku bude prodávající chápat jako zákonnou lhůtu, nicméně Zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího nejdéle do 21. kalendářních dnů od podání online požadavku. Online systém je umístěn na internetové adrese https://www.autodiagnostik.cz/care/rma/

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 či 5.7, 5.8 a 5.9 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14. pracovních dnů, či v prodloužené lhůtě, od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené (nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který umožňuje jeho další prodej) a je-li to možné, v původním obalu. V případě, kdy je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

5.4 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení Zboží kupujícím dle čl. 5.2 Obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek vrátí prodávající Kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání Zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání Zboží dle čl. 5.3 Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vrátit Kupní cenu v hotovosti. Refundace probíhá vždy převodem na bankoví účet kupujícího.

 

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle Kupní smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny. Podrobný popis storen je uveden v bodě 5.7.

5.7 Jestliže kupující vrací software, musí přiložit veškerá média, licenční listy a aktivační kódy. Pokud kupující tyto položky nepředloží, může být refundace opožděna nebo budou účtovány dodatečné storno poplatky. Storno poplatek bude účtován zejména v případě porušením bezpečnostní plomby chránící HW klíč produktu Delphi DS150E kupujícím nebo při aktivaci software. Výše storno poplatku je rovno maloobchodní ceně licence SW DS Cars, nebo Hevy Duty, nebo případné kombinaci licencí, vč. předplatného do portálu VTI - Delphi Direct Evolution. Dále softwarové moduly vázané na příslušný produkt: „FiCOM - modul kilometry“, „FiCOM - modul piny“, „FCOM - modul kilometry“, „PSACOM modul IMMO-PIN“ není možné refudovat bez vrácení příslušného diagnostického kabelu, jehož elektronika (HW klíč) je nositelem licence. Samostatná deaktivace licence softwarových modulů „FICOM - modul kilometry“, „FiCOM - modul piny“, „FCOM - modul kilometry“, „PSACOM modul IMMO-PIN“ bez příslušného diagnostického kabelu není možná. Dále pokud kupující aktivuje licenci diagnostického kabelu HexV2 nebo HEX-NET přímo u výrobce, tzn. prostřednictvím aplikace VCIConfig.exe není vrácení peněz, v plné výši, v rámci garance spokojenosti možné. Při vrácení aktivované licence kabelu HexV2 nebo HEX-NET je účtován storno poplatek ve výši 3000 Kč bez DPH. Diagnostické rozhraní - kabel HexV2 nebo HEX-NET je možné použít 15x bez aktivace.

5.8 Je-li u nabízeného produktu na příslušné internetové stránce eshopu, nebo v individuální cenové nabídce (na jméno) uvedeno nebo vyobrazeno „GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ“ delší než 14 dní, znamená to, že kupující může bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do lhůty stanovené nabídkou na webu nebo individuální. Konkrétně se tato garance týká těchto produktů: VAGCOM (pokud neproběhla aktivace produktu na jméno u výrobce Rosstech prostřednictvím VCIConfig.exe), FCOM, BimCOM, HiCOM, FiCOM, RenCOM, PSACOM, PoCOM, ToCOM, 1008C (profisady) a MTPro. V případě zakoupení profisady, ve které je obsažen některý z uvedených produktů, vztahuje se tato garance pouze na uvedený HW, nikoliv na příslušenství v sadě obsažené. Postup vrácení zboží a následná refundace  musí také odpovídat kritériím definovaných v bodech 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a 5.7 těchto obchodních podmínek.

6) Přeprava a dodání Zboží

6.1 Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující Zboží při dodání, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7) Odpovědnost za vady, Reklamace

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.

7.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího doručením Zboží na adresu jeho sídla AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6 (dále jen „reklamace"). Pro urychlení celého procesu reklamace, výměny či vrácení Zboží může kupující využít online reklamační systém, prostřednictvím kterého lze zadávat požadavky na prodávajícího a sledovat průběh reklamačního řízení. Online systém je umístěn na internetové adrese https://www.autodiagnostik.cz/care/rma/.

7.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3. pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

7.7 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.8 Je-li u nabízeného produktu na příslušné internetové stránce eshopu uvedeno nebo vyobrazeno „3 ROKY ZÁRUKA - 3 LETÁ ZÁRUKA V ZÁKLADNÍ CENĚ (pouze u nás)“, znamená to, že na produkt se vztahuje záruka 36 měsíců. Konkrétně se tato prodloužená záruka týká těchto produktů: VAGCOM, FCOM, BimCOM, HiCOM, FiCOM, RenCOM, PSACOM, ToCOM, MTPro. V případě zakoupení profisady, ve které je obsažen některý z uvedených produktů, vztahuje se tato záruka pouze na uvedený HW, nikoliv na příslušenství v sadě obsažené.

8) Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.8 Kupující prohlašuje, že je odborně způsobilý pro používání objednávaných diagnostických zařízení, případně je objednává pro odborně kvalifikovaného uživatele.
Kupující bere na vědomí, že diagnostické zásahy do dopravních prostředků smí provádět pouze odborně kvalifikovaný pracovník, protože špatně nebo chybně provedené diagnostické zásahy do systémů vozidla s vlivem na bezpečnost jsou nebezpečné. Jedná se např. o elektroinstalaci vozu či bezpečnostní a asistenční systémy moderních vozidel.
Dále kupující prohlašuje, že si je plně vědom toho, že zejména kódování a kalibrace řídicích jednotek smí provádět výhradně zaškolený a autorizovaný personál, protože neodborně provedené kódování může vést k úplnému výpadku příslušné řídicí jednotky a důsledkem chybné funkce řídicí jednotky hrozí usmrcení nebo nejtěžší poranění osob a nejtěžší majetkové škody na vozidle a/nebo okolí.
Kupující výslovně souhlasí, že diagnostické zásahy smí provádět pouze odborně kvalifikovaný pracovník, protože špatně nebo chybně provedené diagnostické zásahy do systémů vozidla s vlivem na bezpečnost jsou nebezpečné. Zakoupením diagnostiky kupující zároveň prohlašuje, že si je plně vědom těchto rizik a přebírá plnou odpovědnost za:
a) neodborný zásah do vozidla pokud bude sám uživatelem
b) za předání informace o rizicích odborně kvalifikovanému pracovníkovi (uživateli)

9) Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob jakým prodávající nakládá s osobními údaji je formulován v dokumentech Zásady ochrany soukromí a Zásady používání cookies. Každý uživatel má možnost využít svého práva být zapomenut. Pokud je zaregistrován, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. V případě objednávky jako host vyplněním stručného formuláře na stránce Právo být zapomenut.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Kromě osob dopravujících zboží, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat - být zapomenut. Každý uživatel má možnost využít svého práva být zapomenut. Pokud je zaregistrován, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. V případě objednávky jako host vyplněním stručného formuláře na stránce Právo být zapomenut.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Každý uživatel má možnost využít svého práva být zapomenut. Pokud je zaregistrován, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. V případě objednávky jako host vyplněním stručného formuláře na stránce Právo být zapomenut.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Žádost může kupující vyplnit na stránce Právo být zapomenut.

9.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s konkrétním zbožím nebo službou, kterou přes e-shop objednal. Může se jednat o informace ohledně údržby software, aktualizací, technické podpory nebo navazujících služeb ve vztahu ke konkrétnímu produktu či službě. Informace budou zaslány prodávajícím prostřednictvím služby smart.autodiagnostik.cz na elektronickou adresu kupujícího.

10) Doručování

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

10.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11) Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování:

 • AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika. Společnost vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563
 • identifikační číslo: 24843369, daňové identifikační číslo: CZ24843369
 • adresa elektronické pošty: info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz, telefon +420 603 827 572, fax.: +420 227 077 970.
 • Internetová adresa RMA systému (podání reklamací) https://www.autodiagnostik.cz/care/rma/.

11.6 Kupující podpisem Kupní smlouvy potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami obchodní společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. seznámil a že s nimi souhlasí.

Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC
Prokurista společnosti

V Praze dne 30. dubna 2018

Poslední aktualizace podmínek:
dne 1. ledna 2020

Související právní dokumenty a informace

Hlavní menu