Všeobecné obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky platí pro nákup ve všech našich internetových obchodech:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AUTODIAGNOSTIKA KLOC, S. R. O.
1) Úvodní ustanovení, platnost Obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech https://www.autodiagnostik.cz, https://focom.cz, https://f-com.cz, https://www.diagnostika-delphi.cz/eshop/, https://hantek.cz, https://mt-pro.cz, http://hantek.eu/ a http://micsig.eu/ (dále pro každý obchod jen „e-shop").

1.2 Provozovatelem internetových obchodů uvedených v bodě 1.1 je obchodní společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, IČ: 24843369 (dále jen „prodávající“). Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu nebo učinila objednávku pomocí formuláře na stránkách E-shopu. Kupujícím se dále rozumí fyzická či právnická osoba, která zboží využívá v souladu s přiloženou dokumentací, je obeznámena s fungováním typologicky podobných výrobků a právě kvůli jejich jedinečným vlastnostem provádí jejich objednávku (dále jen „kupující“). Kupující je obeznámen s tím, že objednává zboží, které vyžaduje odborné znalosti při manipulaci s ním a prohlašuje, že tyto odborné vlastnosti splňuje. Odbornými znalostmi se rozumí alespoň vyučení v oboru autoopravárenství, střední vzdělání technického směru či vyšší vzdělání se zaměření na elektrotechniku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující provádí nákup či objednávku v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou k dispozici v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) Pojmy

2.1 Pojmy začínající velkým písmenem mají v Obchodních podmínkách následující význam:

a) „E-shop" znamená webové rozhraní obchodů dostupné na odkazech uvedených v bodě 1.1, které umožňují kupujícímu vyplnit objednávku prostřednictvím formuláře a zaslat ji pomocí internetu prodávajícímu;
b) „Ceník" představuje aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy zveřejněný prostřednictvím E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen Ceníku;
c) „Kupní cena" je cenou určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění objednávky, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodání Zboží. Nezahrnuje náklady na dopravu a je splatná dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek;
d) „Zboží" znamená produkty, které jsou uvedeny v E-shopu ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či provedení objednávky a jsou jejich předmětem;
e) „Kupní smlouva" znamená smlouvu uzavřenou v souladu s §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník");
f) „Dokumentace ke zboží" zahrnuje průvodní materiály - návody k instalaci/montáži, technické parametry, bezpečnostní listy apod., které se týkají Zboží;
g) „Uživatelský účet" umožňuje kupujícímu na základě registrace v E-shopu objednání Zboží. Při registraci je kupující povinen uvést pravdivé a aktuální informace, které musí být při každé změně aktualizovány. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu a při objednání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj Uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Prodávající může nevyhovět žádosti o velkoobchodní registraci a může zrušit Uživatelský účet, který byl založen za tímto účelem. Podmínkou pro založení velkoobchodního účtu je nejprve založení Uživatelského účtu se současným zasláním žádosti o vekoobchodní regitraci přes kontaktní formulář společnosti nebo na adresu pro doručování viz. bod 10. Velkoobchodní registrace podléhá schválení. Prodávající může v rámci schvalovacího procesu velkoobchodní registrace požadovat vyplnění registračního dotazníku, který doručí žadateli/kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeným psaním na adresu uvedenou ve standardní registraci Uživatelského účtu založeného žadatelem/kupujícím. Kupující může využít „Právo být zapomenut" a sám přímo z uživatelského účtu nevratně uživatelský účet smazat.

3) Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář v E-shopu, kde vyplní zejména informaci o objednávaném Zboží, způsobu úhrady Kupní ceny, způsobu doručení a případnou informaci o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále jen „objednávka"). Objednávku může kupující rovněž provést telefonicky na některém z kontaktů, uvedených v E-shopu či na základě vyžádané cenové nabídky poskytnuté prodávajícím.

3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zejména má možnost z virtuálního košíku jednotlivé položky odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce (např. množství a druh zboží, kontaktní údaje apod.). Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.3 Objednávka je odeslána prodávajícímu stisknutím tlačítka „OBJEDNAT". Odesláním objednávky kupující strvzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s možností odstoupit od smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

3.4 Prodávající po obdržení objednávky neprodleně toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je kupujícímu zasláno prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si hradí kupující sám.

4) Kupní cena a Platební podmínky

4.1 Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  Č.Ú.: 6376440001/5500
  IBAN: CZ185 5000 0000 0637 6440 001
 • bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v Euro měně:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  IBAN: DE35 8559 0100 4558 3890 07
  BIC : GENODEF1NGS

4.2 Společně s Kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3 V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 7. dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6 Slevové kupóny jsou speciální poukázky na slevu při uskutečňování nákupu přes internetový obchod prodávajícího. Kupóny rozlišujeme do dvou skupin podle formy uplatňované slevy.

 • Kupóny Silver, Gold, Platinum a Diamond určují slevu v procentech ze základní ceny Zboží bez DPH tj. cena před všemi slevami.
 • Kupóny s označením Best off, Excelent, Premium, Super, Extra, Benefit, Profit, Special vyjadřují slevu v korunách ze základní ceny Zboží bez DPH.

  Délka platnosti, četnost použití a možnosti uplatnění kupónu jsou variabilní a přesnější informace dostane kupující spolu s darovaným kupónem prostřednictvím elektronické pošty, nebo na doručovací adresu. Uplatnění slevových kupónů může být omezeno prodávajícím v následujících případech:
  a) pokud prodávající nabude dojmu neoprávněného použití kupónu kupujícím.
  b) pokud se kupující snaží o velkoobchodní objednávky
  c) bez udání důvodů.
  Jednotlivé kupóny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat ani za předpokladu, že dojde v systému k chybě a objednávka bude dokončena. V takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. Slevové kupóny nejdou použít v zákaznických účtech založených v rámci velkoobchodního styku. Slevové kupóny se nedají kombinovat s akční nabídkou, výprodejem či bazarem. Slevové kupóny se nevztahují na bazarové Zboží. Slevové kupóny mohou být vystaveny pro konkrétní Zboží, aniž by bylo z kupónu zřejmé, na které Zboží se sleva vztahuje, nicméně při darování prodávající kupujícímu sdělí, na které Zboží se sleva vztahuje. Slevové kupóny na jednorázovou slevu je možné použít pouze jednou a jsou určeny pouze pro kupující se založeným Uživatelským účtem. Platnost jednorázových kupónů s globální platností, tj. s platností pro všechny uživatele vč. kupujících bez založených Uživatelských účtů, může být omezena nebo ukončena prodávajícím bez udání důvodů. Je-li na kupónu uvedeno např. “minimální objednávka 1000“ pak je čerpání slevy podmíněno minimální výší objednávky 1000 Kč bez DPH. Slevové kupóny nejsou přenosné a není dovoleno předávat kupón třetí osobě.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zakoupeného Zboží. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8 Prodávající je oprávněn dodatečně vyúčtovat DPH kupujícímu, který není plátcem DPH na území Evropské unie a který zboží objednal s cenou bez DPH.

5) Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14. dnů od převzetí Zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vyjma případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, a to bez uvedení důvodu a bez sankce.

5.2 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14. dnů (nevztahuje-li se na produkt prodloužení zákonné lhůty) od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího a mělo by obsahovat číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro navrácení Kupní ceny, jméno a kontakt kupujícího. Kupující může využít online systém, prostřednictvím kterého může ohlásit, že se rozhodl pro vrácení Zboží v zákonné či prodloužené lhůtě v souladu s body 5.7, 5.8 a 5.9. Datum zadání požadavku bude prodávající chápat jako zákonnou lhůtu, nicméně Zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího nejdéle do 21. kalendářních dnů od podání online požadavku. Online systém je umístěn na internetové adrese https://www.autodiagnostik.cz/care/rma/

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 či 5.7, 5.8 a 5.9 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14. pracovních dnů, či v prodloužené lhůtě, od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené (nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který umožňuje jeho další prodej) a je-li to možné, v původním obalu. V případě, kdy je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

5.4 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení Zboží kupujícím dle čl. 5.2 Obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek vrátí prodávající Kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání Zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání Zboží dle čl. 5.3 Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vrátit Kupní cenu v hotovosti. Refundace probíhá vždy převodem na bankoví účet kupujícího.

 

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle Kupní smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Kupní ceny. Podrobný popis storen je uveden v bodě 5.7.

5.7 Jestliže kupující vrací software, musí přiložit veškerá média, licenční listy a aktivační kódy. Pokud kupující tyto položky nepředloží, může být refundace opožděna nebo budou účtovány dodatečné storno poplatky. Storno poplatek bude účtován zejména v případě porušením bezpečnostní plomby chránící HW klíč produktu Delphi DS150E kupujícím nebo při aktivaci software. Výše storno poplatku je rovno maloobchodní ceně licence SW DS Cars, nebo Hevy Duty, nebo případné kombinaci licencí, vč. předplatného do portálu VTI - Delphi Direct Evolution. Dále softwarové moduly vázané na příslušný produkt: „FiCOM - modul kilometry“, „FiCOM - modul piny“, „FCOM - modul kilometry“, „PSACOM modul IMMO-PIN“ není možné refudovat bez vrácení příslušného diagnostického kabelu, jehož elektronika (HW klíč) je nositelem licence. Samostatná deaktivace licence softwarových modulů „FICOM - modul kilometry“, „FiCOM - modul piny“, „FCOM - modul kilometry“, „PSACOM modul IMMO-PIN“ bez příslušného diagnostického kabelu není možná. Dále pokud kupující aktivuje licenci diagnostického kabelu HexV2 nebo HEX-NET přímo u výrobce, tzn. prostřednictvím aplikace VCIConfig.exe není vrácení peněz, v plné výši, v rámci garance spokojenosti možné. Při vrácení aktivované licence kabelu HexV2 nebo HEX-NET je účtován storno poplatek ve výši 3000 Kč bez DPH. Diagnostické rozhraní - kabel HexV2 nebo HEX-NET je možné použít 15x bez aktivace.

5.8 Je-li u nabízeného produktu na příslušné internetové stránce eshopu, nebo v individuální cenové nabídce (na jméno) uvedeno nebo vyobrazeno „GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ“ delší než 14 dní, znamená to, že kupující může bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do lhůty stanovené nabídkou na webu nebo individuální. Konkrétně se tato garance týká těchto produktů: VAGCOM (pokud neproběhla aktivace produktu na jméno u výrobce Rosstech prostřednictvím VCIConfig.exe), FCOM, BimCOM, HiCOM, FiCOM, RenCOM, PSACOM, PoCOM, ToCOM, 1008C (profisady) a MTPro. V případě zakoupení profisady, ve které je obsažen některý z uvedených produktů, vztahuje se tato garance pouze na uvedený HW, nikoliv na příslušenství v sadě obsažené. Postup vrácení zboží a následná refundace  musí také odpovídat kritériím definovaných v bodech 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 a 5.7 těchto obchodních podmínek.

6) Přeprava a dodání Zboží

6.1 Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující Zboží při dodání, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7) Odpovědnost za vady, Reklamace

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.

7.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího doručením Zboží na adresu jeho sídla AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6 (dále jen „reklamace"). Pro urychlení celého procesu reklamace, výměny či vrácení Zboží může kupující využít online reklamační systém, prostřednictvím kterého lze zadávat požadavky na prodávajícího a sledovat průběh reklamačního řízení. Online systém je umístěn na internetové adrese https://www.autodiagnostik.cz/care/rma/.

7.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3. pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

7.7 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.8 Je-li u nabízeného produktu na příslušné internetové stránce eshopu uvedeno nebo vyobrazeno „3 ROKY ZÁRUKA - 3 LETÁ ZÁRUKA V ZÁKLADNÍ CENĚ (pouze u nás)“, znamená to, že na produkt se vztahuje záruka 36 měsíců. Konkrétně se tato prodloužená záruka týká těchto produktů: VAGCOM, FCOM, BimCOM, HiCOM, FiCOM, RenCOM, PSACOM, ToCOM, MTPro. V případě zakoupení profisady, ve které je obsažen některý z uvedených produktů, vztahuje se tato záruka pouze na uvedený HW, nikoliv na příslušenství v sadě obsažené.

8) Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.8 Kupující prohlašuje, že je odborně způsobilý pro používání objednávaných diagnostických zařízení, případně je objednává pro odborně kvalifikovaného uživatele.
Kupující bere na vědomí, že diagnostické zásahy do dopravních prostředků smí provádět pouze odborně kvalifikovaný pracovník, protože špatně nebo chybně provedené diagnostické zásahy do systémů vozidla s vlivem na bezpečnost jsou nebezpečné. Jedná se např. o elektroinstalaci vozu či bezpečnostní a asistenční systémy moderních vozidel.
Dále kupující prohlašuje, že si je plně vědom toho, že zejména kódování a kalibrace řídicích jednotek smí provádět výhradně zaškolený a autorizovaný personál, protože neodborně provedené kódování může vést k úplnému výpadku příslušné řídicí jednotky a důsledkem chybné funkce řídicí jednotky hrozí usmrcení nebo nejtěžší poranění osob a nejtěžší majetkové škody na vozidle a/nebo okolí.
Kupující výslovně souhlasí, že diagnostické zásahy smí provádět pouze odborně kvalifikovaný pracovník, protože špatně nebo chybně provedené diagnostické zásahy do systémů vozidla s vlivem na bezpečnost jsou nebezpečné. Zakoupením diagnostiky kupující zároveň prohlašuje, že si je plně vědom těchto rizik a přebírá plnou odpovědnost za:
a) neodborný zásah do vozidla pokud bude sám uživatelem
b) za předání informace o rizicích odborně kvalifikovanému pracovníkovi (uživateli)

9) Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob jakým prodávající nakládá s osobními údaji je formulován v dokumentech Zásady ochrany soukromí a Zásady používání cookies. Každý uživatel má možnost využít svého práva být zapomenut. Pokud je zaregistrován, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. V případě objednávky jako host vyplněním stručného formuláře na stránce Právo být zapomenut.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Kromě osob dopravujících zboží, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat - být zapomenut. Každý uživatel má možnost využít svého práva být zapomenut. Pokud je zaregistrován, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. V případě objednávky jako host vyplněním stručného formuláře na stránce Právo být zapomenut.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Každý uživatel má možnost využít svého práva být zapomenut. Pokud je zaregistrován, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. V případě objednávky jako host vyplněním stručného formuláře na stránce Právo být zapomenut.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Žádost může kupující vyplnit na stránce Právo být zapomenut.

9.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s konkrétním zbožím nebo službou, kterou přes e-shop objednal. Může se jednat o informace ohledně údržby software, aktualizací, technické podpory nebo navazujících služeb ve vztahu ke konkrétnímu produktu či službě. Informace budou zaslány prodávajícím prostřednictvím služby smart.autodiagnostik.cz na elektronickou adresu kupujícího.

10) Doručování

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

10.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11) Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování:

 • AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika. Společnost vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563
 • identifikační číslo: 24843369, daňové identifikační číslo: CZ24843369
 • adresa elektronické pošty: info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz, telefon +420 603 827 572, fax.: +420 227 077 970.
 • Internetová adresa RMA systému (podání reklamací) https://www.autodiagnostik.cz/care/rma/.

11.6 Kupující podpisem Kupní smlouvy potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami obchodní společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. seznámil a že s nimi souhlasí.

Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC
Prokurista společnosti

V Praze dne 30. dubna 2018

Poslední aktualizace podmínek:
dne 1. ledna 2020

Související právní dokumenty a informace

Podpora je víc než sleva!

Hlavní menu