Etický kodex naší společnosti

Tento kodex stanovuje hlavní zásady našeho jednání a jednání našich zaměstnanců, jak uvnitř naší organizace, tak vůči našim obchodním partnerům, dodavatelům, zákazníkům, představitelům státní a veřejné správy, ostatním organizacím a samozřejmě všem občanům a skupinám obyvatel České republiky i EU, jakožto společenskému okolí.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o.

My všichni ve společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. (dále jen „společnost“) usilujeme o nejvyšší standardy profesionálního i osobního jednání v souladu s platnými právními i morálními normami. Tímto etickým kodexem se zavazujeme, že budeme vždy dodržovat nejen obecná morální pravidla a právní předpisy České republiky, ale i zde formulované zásady a standardy vůči všem subjektům v rámci obchodních a pracovněprávních vztahů. Usilujeme o nejvyšší standardy osobního a profesionálního jednání, které nám umožňují zasloužit si důvěru našich zákazníků.

Tento kodex stanovuje hlavní zásady našeho jednání a jednání našich zaměstnanců jak uvnitř naší organizace, tak navenek vůči našim obchodním partnerům, dodavatelům, zákazníkům, představitelům státní a veřejné správy a ostatním organizacím, a samozřejmě všem občanům a skupinám obyvatel České republiky, jakožto společenskému okolí.

Nejen zaměstnanci společnosti, ale i další fyzické osoby jednající jménem společnosti, jsou bez výjimky povinni dodržovat vysokou úroveň obchodní etiky a morální standard. Všem bez rozdílu umožňujeme, kdykoliv oznámit formou stížnosti, upozornění na neetické jednání či protiprávní jednání naší společnosti.

Zavazujeme se podnikat v souladu s právními předpisy České republiky a nadřazenými směrnicemi, rozhodnutími a doporučeními Evropské unie. Za své podnikatelské aktivity přijímáme plnou odpovědnost.

Zároveň požadujeme, aby spolupracující třetí strany, jako jsou dodavatelé a obchodní partneři vč. externích technických poradců a školitelů, respektovali zásady tohoto etického kodexu společnosti.

Proti čemu se vymezujeme?

Striktně se vymezujeme proti následujícímu seznamu činností, které považujeme za neetické, neprofesionální až nelegální. Cíleně tak v etickém kodexu identifikujeme klíčové problémové oblasti, se kterými se ze zkušeností našich zákazníků denně setkáváme a se kterými nesouhlasíme.

  • Veškeré naší společností nabízené produkty a služby poskytujeme v souladu s autorským právem. Neprodáváme plagiáty diagnostických zařízení ani jiných výrobků chráněných autorskými či průmyslovými právy. Vnímáme jako krajně neetické a neprofesionální nejen šíření pirátského software, ale i jeho další technickou podporu či aktualizaci ze strany fyzických a právnických osob.
  • Neposkytuje a nešíříme cracklý software. Zaujímáme nulovou toleranci k porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským, práv k databázi a porušování průmyslových práv. Nepodílíme se na crackování nebo jiném obcházení autorské ochrany software. Žádným způsobem nepodporujeme, neschvaluje ani netoleruje softwarovou kriminalitu.
  • Zaujímáme nulovou toleranci k odstraňování DPF filtrů.
  • Zaujímáme nulovou toleranci k jakémukoliv omlazování vozidel, zejména prostřednictvím modifikace dat – stáčení najetých kilometrů – v panelech přístrojů, řídicích jednotkách motorů a dalších systémech, které tyto hodnoty registrují.
  • Neprodáváme speciální jednoúčelová zařízení umožňující stáčení kilometrů za účelem omlazování vozidel. Pokud se v produktové nabídce společnosti nachází diagnostický produkt nabízející funkce použitelné pro editaci stavu ujetých kilometrů, pak si společnost vyhrazuje právo tento produkt odprodat pouze autoservisu, podnikajícímu dle živnostenského zákona za účelem servisních oprav, nikoliv za účelem omlazování vozidel.
  • Vymezujeme se proti nekontrolovanému prodeji speciálních zařízení, která slouží k odcizování vozidel.
  • Nepodporujeme a netoleruje šedou ekonomiku. Zejména nelegální prodej plagiátů diagnostických zařízení bez daňového dokladu s pirátským software a následnou technickou podporou. Toto jednání považuje za hospodářskou kriminalitu velkého rozsahu.

V rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů se společnost zříká jakékoliv spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami, které nerespektují výše uvedené. Pokud nastane konfliktní situace se zaměstnancem, bude toto pochybení považováno za porušení pracovní disciplíny ve smyslu Zákoníku práce.Poslední revize tohoto dokumentu:
dne 1. ledna 2020

Hlavní menu